Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 16
 Görüntüleme 45
 İndirme 8
Kırsal Bölgelerde Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Mesleki Sorunları
2020
Dergi:  
Türkiye Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

ÖZET Kırsal bölgelerde görev yapan mesleğe yeni başlamış sınıf öğretmenlerinin mesleki süreçlerinde karşılaştıkları sorunların ortaya konmaya çalışıldığı bu araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim desenine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Van, Şanlıurfa ve Bitlis’te görev yapan; örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 20 öğretmenden oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen nitel veriler içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlara göre; görev yapılan yere ilişkin sosyal tesislerin yetersiz olduğu, karşılaşılan bir problemin çözümü için yardım edecek bir kişi ya da kurum bulunamadığı belirtilmiştir. Veli desteğinin olmaması, dil-kültür farklılıklarının olması, öğretmen-öğrenci-veli iletişiminde aksaklık yaşanması, ısınma, elektrik ve su sorunu karşılaşılan diğer sorunlardır. Araştırmada, kırsalda görev yapan öğretmenlerin gerekli teknolojik araç ve gereçlere ulaşmalarını sağlayarak eğitim-öğretim ortamının daha zengin hale getirilmesine fırsatlar oluşturulabileceği, karşılaşılan ısınma, elektrik, su ve ulaşım sorunlarına çözüm bulmak için il-ilçe yöneticilerinden yardım istenebileceği, kalabalık ve birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitim planlaması gözden geçirilerek tekrar düzenlemeler yapılabileceği, velilere eğitim ve öğretimin önem ve gerekliliği konularında farkındalık yaratacak faaliyetler düzenlenebileceği, eğitim-öğretimde dil farklılığından kaynaklanan sorunlarla karşılaşma ihtimaline karşın hizmet öncesi (lisans eğitimi) ve hizmet içi eğitim faaliyetleri verilebileceğine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Career Problems Of Newly Started Teachers In Rural Areas
2020
Yazar:  
Özet:

This research was carried out in accordance with the factual scientific pattern of the research approaches in which newly started class teachers are trying to reveal the problems they encounter in their professional processes. The sample of the research was created from 20 teachers who worked in Van, Shanlıurfa and Bitlis; the sample methods were selected with the appropriate sample method. Qualitative data obtained from the semi-configured interview form is interpreted by content analysis. According to the findings obtained in the study, there is not enough social facilities related to the place in which the task is carried out, there is no person or institution to help solve a problem that is faced. The absence of support, the existence of language-cultural differences, the failure to communicate with teachers-students, heat, electricity and water problems are other problems faced. In the research, teachers who work in the countryside can provide access to the necessary technological tools and tools to create opportunities to enrich the educational-learning environment, to seek help from the district managers to find solutions to the problems of heating, electricity, water and transport, to review the educational planning in crowded and unified classmates, to re-regulate the activities, to organize activities that will create awareness of the importance and necessity of education and teaching, to meet the problems arising from the language differences in education and education, to provide assistance from the district managers, to review the educational planning in crowded and unified classmates, to organize activities that will create awareness of the importance and necessity of education and teaching.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Türkiye Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 154
Atıf : 708
2022 Impact/Etki : 0.815
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
19/232

Türkiye Eğitim Dergisi