Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 50
 İndirme 20
Okullardaki Stratejik Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu
2020
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

Kamuya ait okullarda stratejik plan uygulamaları yürütülürken stratejik planın hazırlanma aşamalarında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı kamu okullarında halen uygulanan stratejik plan hedeflerinin gerçekleşme durumunu ortaya koymaktır. Çalışma örnek olay yöntemi ve nitel bir çalışmadır. Bu araştırmanın çalışma grubu 3 farklı türden okul ve bu okulda görev yapan yöneticilerden oluşmaktadır. Bu çalışmada 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Giresun ili Merkez İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan toplam 3 farklı türde okul rastgele seçilmiş, bu okullarda uygulanan stratejik planların doküman incelenmiş ayrıca okul yöneticileriyle görüşme yapılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan görüşmede beş soru sorulmuştur. Hazırlanan görüşme soruları uygulanmadan önce 3 uzmanın görüşleri alınmıştır. Uzman görüşünden geçen form ayrıca 3 okul yöneticisine okutulmuş ve daha sonar form son hale getirilmiştir. Uygulanan form sonucu veriler nitel veri analizi teknikleri ile analiz yapılmıştır. Okul stratejik plan uygulamaları konusunda incelenen stratejik plan hedefleri ve okul yönetiminin görüşleri doğrultusunda çözümlenmesi ile aşağıdaki bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Stratejik planlama, özveri ve fedakârlık isteyen bir süreçtir. Bu kadar uzun soluklu süreç olmasına rağmen bazen hedeflere ulaşılamadığı görülmektedir. Bu bağlam da planlama yapanların işin uzmanı kişilerin olmaması, hedeflerin gerçekleşmemesine sebep olmaktadır. Yöneticilere göre stratejik plan hedeflerinin başarılı olmamasının başında maddi sıkıntılar gelmektedir. Planlama uygulamalarında genel anlamda kaynak sıkıntısı yaşanmaktadır. Buna karşın uygulama aşamasında çözülemeyen sorunların tespit edilmesi, gerçekleştirilemeyen hedeflerin bir sonraki dönemde ele alınma imkânının ortaya çıkması, hataların tespit edilerek giderilebilmesi, ekip çalışmasının öneminin kavranması sayılabilir. Yapılan araştırmalar, stratejik planlarda görev alacak üyelere ve diğer tüm paydaşlara stratejik planlama konusunda eğitim verilmesi, özel bütçe ile okulların desteklenmesi ve üyelerin motive edilmesi önem arz etmektedir. Okulların Okullarda yeterli ekonomik kaynakları olmayan, gerekli eğitimleri almayan, uzman olmayan ekiplerce hazırlanan stratejik planların hedeflerinin yeterince gerçekleşmeyerek istenen amaçlara ulaşılamayacağı böylece eğitimsel gelişim ve kültürel aktarımın yapılarak kurumların dünya ülkeleri için de yerini alarak eğitimli ve donanımlı insanlarının yetiştiği günümüz okullarında sağlıklı hazırlanması ve uygulanması düşünülemez.

Anahtar Kelimeler:

Strategic Objectives In Schools
2020
Yazar:  
Özet:

In the public schools, strategic plans are being implemented while the strategic plans are being prepared in various stages. The aim of this study is to reveal the state of achieving the strategic plan objectives that are still implemented in public schools. Examples of work are the method of event and a quality work. The work group of this research consists of 3 different types of schools and managers working in this school. In this study, in the 2019-2020 educational year, a total of 3 different types of schools were randomly selected from the schools associated with the National Education Directorate of the Central District of Giresun, the documents of the strategic plans implemented in these schools were examined and the school managers were discussed. In the study, a semi-configured conversation form was used to collect data. Five questions were asked in the interview. Three experts have been given the opinion before the prepared interview questions were implemented. The form passed by the expert opinion was also taught to 3 school managers and more sonar form was completed. The application form results are analyzed by the data quality data analysis techniques. With the study of the strategic plan objectives on the school’s strategic plan practices and the resolution in accordance with the views of the school management, some of the following results have been reached. Strategic planning is a process that demands commitment and sacrifice. Despite such a long breathing process, it is sometimes unlikely to goals. This context also causes the planners to have no expert in the work, the objectives do not realize. According to the directors, the objectives of the strategic plan are not successful. In general, there is a lack of resources in planning practices. However, the identification of problems that cannot be solved in the implementation phase, the possibility of the objectives that cannot be achieved in the next period, the possibility of the errors being identified and corrected, the understanding of the importance of teamwork can be considered. The research is of importance to provide training on strategic planning to members and all other stakeholders involved in strategic plans, to support schools with a private budget and to motivate members. The objectives of the strategic plans prepared by non-specialist teams without sufficient economic resources in the schools cannot be achieved without sufficient achievement of the desired objectives so that educational development and cultural transfer can not be considered to be prepared and implemented in today’s schools where educated and equipped people are raised, taking place for the countries of the world.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.460
Atıf : 2.496
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini