Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2022
Dergi:  
Beslenme ve Diyet Dergisi
Yazar:  
Özet:

Amaç: Besin reddini 2-7 yaş arasında ölçmeye yarayan Çocuk Besin Reddi Ölçeği (ÇBRÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaparak Türkçeye uyarlaması amaçlanmıştır. Bireyler ve Yöntem: Bu çalışma Mart-Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi platform üzerinden 2-7 yaş arası çocuğu olan 195 birey ile gerçekleştirilmiştir. Ölçek çevir-geri çevir yöntemi ile Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçeğin orjinali 2 alt boyuttan oluşan 11 madde içermektedir. Geçerlik analizleri için açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış olup uyum indeksleri değerlendirilmiştir. Güvenirlik analizi için Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı kullanılmıştır. İstatistiksel analizler Statistical Package for Social Sicences (SPSS) versiyon 16.0 ve AMOS 24.0 kullanılarak yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Ölçekten ÇBRÖ-5 (P10) maddesi, iki ayrı boyut tarafından açıklandığı ve faktör yük değerleri arasındaki fark 0,10’dan düşük olduğu için çıkartılmıştır. On madde ve 2 alt boyutu kabul edilen nihai ölçek için, uyum indekslerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, iç tutarlılığın seçicilik alt boyutu için oldukça güvenilir, neofobi alt boyutu ve ölçek toplamı için yüksek derecede güvenilir olduğu saptanmıştır. Çocukların besin reddine ilişkin ölçek puan ortalaması 30.45±6.41 olarak bulunmuştur. Sonuç: Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının besin reddini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Children's Nutrition Rejection Scale's Turkish Validity and Safety Study
2022
Yazar:  
Özet:

Purpose: The Child's Nutrition Refusal Measurement (CBRÖ) that measures food refusal between 2-7 years of age is intended to be adapted to Turkey by performing validity and reliability studies. Individuals and Method: This study was conducted with 195 individuals with children between 2 and 7 years of age on the online platform between March and May 2021. The scale is adapted to the Turkish translation method. The original of the scale contains 11 items consisting of 2 lower dimensions. Explanatory factor analysis and verifying factor analysis were performed for validity analysis and conformity index assessed. The Cronbach alpha internal consistency ratio was used for reliability analysis. The statistical analysis was made using Statistical Package for Social Sicences (SPSS) version 16.0 and AMOS 24.0. The level of meaning is considered p<0.05 . Results: The CBR-5 (P10) item is extracted from the scale because it is described by two separate dimensions and the difference between the factor load values is less than 0.10. For the final scale accepted by the ten and 2 sub-dimensions, the conformity indicators are at an acceptable level, the internal consistency is quite reliable for the selectivity sub-dimensions, the neophobia sub-dimensions and the scale sum are highly reliable. The scale score for food refusal in children was 30.45 ± 6.41. The result: The measurement of the Turkish adaptation of the Child's Nutrition Refusal Measurement has been established as a valid and reliable measurement tool for measuring the refusal of the food.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler