Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
38

İNDİRME
11

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İNTRAKRANIAL KANAMALARIN PROGNOZUNDA BIYOKIMYASAL BELIRTEÇLER

2018 - Ulaş Yüksel,Mustafa Öğden,İbrahim Akkurt,Bülent Bakar,Üçler Kısa,Mehmet Faik Özveren - https://doi.org/10.17826/cumj.341851

Özet:Amaç: Bu çalışmada, intrakranial kanaması olan hastaların rutin laboratuvar bulgularını inceleyerek prognozu belirlemeye yönelik bir algoritma oluşturulması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: İntrakranial kanama ile takip edilen ve cerrahi tedavi uygulanan hastalar spontan subaraknoid kanama, spontan intraserebral hematom ve subdural hematom grupları olarak üç gruba ayrıldı. Daha sonra cerrahi öncesi ve sonrası ölçülen serum sodyum, potasyum, C-reaktif protein değerleri ve kan lökosit ve nötrofil düzeyi sonuçları karşılaştırıldı.  Bulgular: Yirmi sekiz hasta (10 kadın, 18 erkek) çalışma kapsamına alındı. Tüm parametreler açısından gruplar arasında fark görülmedi Ancak intraserebral hematom grubunda postoperatif lökosit sayılarının preoperatif değerden yüksek olduğu; subraknoid kanama grubunda postoperatif sodyum düzeyinin preoperatif değerden yüksek olduğu saptandı. Buna ek olarak, subaraknoid kanama grubunda Glasgow Çıkış Ölçeği puanları ile preoperatif, preoperatif ve postoperatif sodyum değerleri arasında negatif korelasyon bulundu. Subdural hematom grubunda Glasgow Çıkış Ölçeği ve preoperatif C-reaktif protein değerleri arasında negatif korelasyon olduğu tespit edildi. Sonuç: Sonuç olarak subaraknoid kanamalarda ameliyat öncesi ve sonrası ölçülen serum sodyum değerlerinin; spontan intraserebral hematomlarda ise yaş, Glasgow Koma Ölçeği, ameliyat öncesi ve sonrası ölçülen CRP değerlerinin ve subdural hematomlarda ameliyat öncesi ölçülen CRP değerlerinin ve prognozu belirlemede birer belirteç olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelime:C-reaktif protein, Glasgow çıkış skalası, intrakranial kanama, prognoz

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler