Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
70

İNDİRME
7

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
AZERBAYCAN’DA KOLOREKTAL NEOPLASTİK VE NONNEOPLASTİK HASTALIKLARIN ORANI VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ

2018 - Nigar Süleyman - https://doi.org/10.17940/endoskopi.475246

Özet:Giriş ve Amaç: Kolorektal hastalıklarının birçoğunun insanların yaşı, cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni ve coğrafi konumu ile ilgileşim gösterdiği bilinmektedir. Literatürde Azerbeycan’da kolorektal patolojilerin dağılımını irdeleyen herhangi bir çalışma bulunmadığından, biz bu kesitsel çalışmamızda 8 yıl içinde yaptığımız 289 kolonoskopi incelemesindeki neoplastik ve non neoplastik hastalıkların oranını ve histopatolojik özelliklerini değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: 2009-2017 tarihleri arasında Bakü’de Oksigen, Hayat ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nin Eğitim ve Tedavi kliniklerinde çeşitli endikasyonlara göre yaptığımız kolonoskopileri ve histopatolojik sonuçlarını değerlendirdik. Bulgular: Toplam 289 vakaya kolonoskopi uyguladık (89 erkek ve 200 kadın, yaş ortalaması 43.6±14.0). Alt gastrointestinal sistem şikayetleri ile baş vurmuş hastaların (hasta grubu; 241 vaka, 73 erkek ve 168 kadın, yaş ortalaması 42.4±14.3) 69’unda (%28.6) kolonoskopi sonucu normal bulunurken,  23’ünde (%9.5) divertikül, 12’sinde (%5) divertikülit, 4’ünde (%1.7) inflamatuvar barsak hastalığı, 50’sinde (%20.7) tanımlanmamış kolit, 4’ünde (%1.7) anjiyodisplazi, 4’ünde (%1.7) melanozis koli, 52’sinde (%21.6) polip, 9’unda (%3.7) ise kanser görüldü. Hasta grubundaki vakaların 86’sında (%35.7) klinik ve endoskopik olarak hemoroit, 10’unda (%4.1) anal fissür, 15’inde (%6.2) hemoroitle fissür birlikteliği vardı. Kontrol amaçlı asemptomatik 48 vakadan (kontrol grubu,16 erkek ve 32 kadın, yaş ortalaması 49.6±10.6) oluşan gruptaki olguların 26’sında (%54.2) makroskobik olarak hiç bir patoloji görülmezken, 2’sinde (%4.2) tanımlanmamış kolit, 12’sinde (%25) ise polip saptandı. Kontrol grubunda vakaların 13’ünde (%27) asemptomatik hemoroit görüldü. Histopatoloji tipine göre hasta grubundaki poliplerin %5.5’i inflamatuvar polip, %30.6’sı hiperplastik polip, %55.6’sı tübüler adenom, %5.5’i villöz adenom, %2.8’i ise tübülo-villöz adenom idi. Kolonoskopide kanser olarak tanımladığımız tümörler histopatolojik açıdan adenokarsinom yapısında idi. Kontrol grubundaki poliplerin  %40’ı hiperplastik polip, %60’ı tübüler adenom olarak tanımlandı. Yapılan kolonoskopik işlemler sırasında komplikasyonla karşılaşmadık. Sonuç: Alt gastrointestinal şikayetler ve kolonoskopide saptanan polip oranı arasında ilişki tespit edilemezken (olasılık oranı=0.83; yaygınlık oranı=0.864), şikayetler ve kalın barsağın iltihabi hastalıklarının oranı arasında çok belirgin bir karşılıklı ilişkinin mevcut olduğu tespit edildi (olasılık oranı=10.59).

Anahtar Kelime:Azerbaycan, kolonskopi, kolorektal neoplazmalar, nonneoplastik hastalıklar

Bu Yayına Atıf Yapanlar