Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 3
 İndirme 4
Doğum İzni Sonrası Göreve Başlayan Öğretmenlerin Mesleğe Yabancılaşma Kavramına İlişkin Düşünceleri
2023
Dergi:  
Journal Of Academic Social Resources
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, doğum izni sonrası göreve başlayan öğretmenlerin mesleğe yabancılaşma kavramına ilişkin düşüncelerini ortaya çıkarmak ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmektir Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırma grubu, Tokat ilinde çalışan 9 öğretmenden meydana gelmektedir. Araştırma grubunda yer alan kişiler amaçlı örneklem yöntemi kapsamında benzeşik örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 6 sorudan meydana gelen yarı yapılandırılmış görüşme soru formu düzenlenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Buna göre öğretmenler yabancılaşma kavramını ait olamama, uzak kalma, sosyalleşememe ve tecrübesiz hissetme ile bir tutmuşlardır. Katılımcılar ayrıca mesleğe yabancılaşmanın nedenlerini sırasıyla; okul yönetiminden kaynaklı, MEB’ den kaynaklı, iş arkadaşından kaynaklı, ailevi kaynaklı, kişisel kaynaklı ve ekonomik kaynaklı olarak bulmuşlardır. Katılımcılar ayrıca mesleğe yabancılaşmanın önüne geçmek için sırasıyla; okul yönetimi motive edici, anlayışlı olma, MEB’in müfredat yoğunluğunu azaltma, iş arkadaşlarıyla okul dışı faaliyetler yapma, doğum izni süresini yeterli hale getirilme, kişisel olarak kariyer eğitimine gereken önem verme, ekonomik olarak emeğin karşılığını verme şeklinde birtakım önerilerde bulunmuştur. Doğum izni sonrası öğretmenlerin yabancılaşmalarının farkında olunmalı ve öğretmenlerin mesleklerine uyumları konusunda dikkat edilmesi gerektiği görülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler:

Myths Of Teachers Who Start A Job After Birth Permit About The Concept Of Foreignization To The Profession
2023
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to reveal the ideas of teachers who begin their postpartum leave on the concept of foreigning to the profession and to develop solutions to these problems in this study the factual scientific design, which is from the quality research patterns, has been used. The research group consists of nine teachers working in Tokat province. Persons in the research group have been identified by similar sampling techniques within the target sampling method. The research has organized a semi-configured interview question form that occurs from 6 questions as a data collection tool. The data obtained was analyzed using the visual analysis method. According to this, teachers have kept the concept of alienation together with being unable to belong, staying away, socializing and feeling unexperient. Participants have also found the reasons for foreigning to the profession, respectively; from the school management, MEB, from their colleagues, family, personal and economic sources. Participants also presented a series of suggestions in the form of motivating, comprehensible school management, reducing MEB’s curriculum intensity, doing out of school activities with their colleagues, sufficient time of birth leave, paying personal attention to career education, and economically paying the reward of work. After the birth permit, teachers should be aware of their foreignization and teachers should be careful about their suitability to their professions.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Journal Of Academic Social Resources

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 648
Atıf : 33
2022 Impact/Etki : 0.032
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
495/509

Journal Of Academic Social Resources