Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 3
Uzun Dönemli Bakım Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Oecd Ülkeleri Üzerinde Bir Araştırma
2022
Dergi:  
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Her geçen gün yaşlanan nüfusun artması bu kişilere yönelik özel bakım gerektiren birtakım durumların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunlar uzun dönemli bakım (UDB) durumları olarak adlandırılmaktadır. UDB gerektiren durumlarla karşı karşıya kalan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için UDB hizmetlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu kullanımın artmasıyla birlikte UDB hizmetlerinin etkinliği tartışma konusu haline gelmiştir. OECD ülkelerinin UDB etkinliklerinin incelenmesi amaçlanan bu çalışmada girdi ve çıktı değişkenlerinin göreli etkinliğini ölçmeye yarayan Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılmıştır. 65 yaş ve üzeri nüfus oranı, UDB harcamaları, yetersiz fiziksel aktivite oranı, alkol kullanım miktarı, sigara kullanım miktarı ve obezite oranı girdi değişkenleri olarak; 65 yaş ve üzeri ölüm oranı ise çıktı değişkeni olarak analize dâhil edilmiştir. Analiz sonucunda, Türkiye, İsveç, Portekiz, Slovakya, Meksika, Kore, Japonya, İsrail, İzlanda, Yunanistan, Finlandiya ve Avustralya kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri bakımından etkin bulunmuştur. Etkinsiz olan ülkelerin kullanılan değişkenler bakımından nispeten daha kötü durumda olmalarının bu sonucun ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:

Assessment Of Long-term Care Efficiency: A Research On Oecd Countries
2022
Yazar:  
Özet:

Increasing aging population has led to the emergence of some conditions that require special care for older people. These conditions are called long-term care (LTC) conditions. LTC services should be used to meet the needs of the elderly who face LTC conditions. With the increase in this usage, the efficiency of LTC services has become a matter of debate. Data Envelopment Analysis (DEA) method which is used to measure relative efficiency of input and output variables was used in this study which aims to examine the LTC efficiencies of OECD countries. Population ratio of 65 and over, LTC expenditures, insufficient physical activity ratio, alcohol use amount, smoking amount and obesity rate as input variables the mortality rate of 65 years and older was included in the analysis as an output variable. As a result of the analysis, Turkey, Sweden, Portugal, Slovakia, Mexico, Korea, Japan, Israel, Iceland, Greece, Finland and Australia were found efficient in terms of input and output variables were used. It has been thought that the inefficient countries are in a relatively worse situation in terms of the variables used in this study play a role in this result. 

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler