Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 12
 İndirme 2
Antrenörlerin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımlarını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi
2021
Yazar:  
Özet:

Yapılan araştırmada, Kütahya ilinde görev yapmakta olan antrenörlerin rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kütahya ilinde görev yapan ve seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 210 antrenör ile bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Genel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi anketi ve Gümüş ve Özgül (2017) tarafından geliştirilen Rekreasyon Alanı Katılım Engelleri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda antrenörlerin rekreatif etkinliklere katılım engel düzeylerinin orta derecede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet, eğitim durumu, günlük boş zaman süresi ve sağlık durumu değişkenlerinin rekreatif etkinliklere katılım engel düzeyi üzerinde etkili oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Determination Of Factors That Prevent Coaches From Participating In Recreational Activities
2021
Yazar:  
Özet:

in the research conducted a research with 210 coaches, which is aimed to examine the factors that prevent the participation of the coaches in recreational events, in line with this purpose, served in the province of cutahya and determined by the electoral sampling method, a research was carried out in the research that the general screening model was used, as a data collection tool, the demographic information survey prepared by the researcher and the recreation area, developed by silver and specific 2017, was used in the analysis of the data obtained within the scope of the research, the mann whitney u and cryuskal wallis tests were used as a result of effective participation of the secondary levels of the education of the active activities of the active activity of the active activity of the study, which they have been determined by the active activity of the study, which were identified levels of the age of the study of the current education

Anahtar Kelimeler:

0
2021
Yazar:  

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler