Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 38
 İndirme 8
Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mi̇, Eği̇ti̇mi̇ ve Ni̇yeti̇ Arasindaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n Parametri̇k Tekni̇klerle Anali̇zi̇: Düzce Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇
2020
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada farklı fakülte ve bölümlerde eğitim gören lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin girişimcilik eğitimi, niyeti ve çeşitli sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece, potansiyel girişimci olan ve yakın zamanda iş hayatına atılacak olan bireylerin girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmak ve ilişkili olduğu değişkenleri belirlemek hedeflenmektedir. Araştırmanın evrenini, 2019-2020 güz yarı yılında Düzce Üniversitesi İşletme, Mühendislik ve İlahiyat fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yüz yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen 525 anket verisi, SPSS paket programı kullanılarak frekans analizi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), faktör analizi, bağımsız iki örneklem t-testi, ki-kare analizi ve lojistik regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, girişimci eğilimi ölçeğine yönelik yapılan faktör analizi sonucu girişimci kişilik özelliğini açıklayan dört özgüven, kontrol odağı, risk alabilme ve başarı motivasyonu olmak üzere temel boyut elde edilmiştir. Araştırmanın bir diğer sonucu, girişimci kişilik özelliklerinin başta eğitim görülen fakülte olmak üzere çeşitli sosyo-demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiğidir. Ayrıca girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetiyle ilişkili olduğu tespit edilmiş, anne/babanın ve yakın çevrede girişimci bulunmasının da girişimcilik niyetiyle ilişkili olduğuna ulaşılmıştır. Bu araştırma, üniversite öğrencilerin girişimci kişilik özeliklerinin farklılığına neden olan faktörlerin belirlenmesi ve girişimcilik niyetinin ilişkili olduğu değişkenlerin ortaya çıkarılması açısından önemli arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Entrepreneurship Trend Training and Analysis Of The Parametric Techniques Of The Relationship Between The Intentions Of The University Straight
2020
Yazar:  
Özet:

in this research, the entrepreneurship trends of undergraduate students who are trained in different faculty and departments are aimed at entrepreneurship education and is aimed at comparing the relationship with various sociodemographic variables so that individuals who are potential entrepreneurs and are recently aimed to reveal their entrepreneurship properties and determine the variables associated with the aim of the research, which has been determined by the aim of a different degree of education in the business engineering and orphology faculty of the university in half of 20192020, the research data obtained by means of face-to-face survey, the frequency analysis of a single-direction analysis, which is related to the development of a variety of the entrepreneurship and the entrepreneurship analysis of the entrepreneurship of the entrepreneurship of the entrepreneurship, which is determined by the entrepreneurship of the entrepreneurship, and the entrepreneurship of the entrepreneurship of the entrepreneurship of the entrepreneurship, and the entrepreneurship of the entrepreneurship, and the entrepreneurship, and the entrepreneurship of different educational and the entrepreneurship of the entrepreneurship of the entrepreneurship of the entrepreneurship of the entrepreneurship of the entrepreneurship, and the entrepreneurship of the entrepreneurship of the entrepreneurship of the entrepreneurship of the entrepreneurship of the entrepreneurship of

Anahtar Kelimeler:

0
2020
Yazar:  

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler