Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 139
 İndirme 62
 Sesli Dinleme 1
İran’da Basının Doğuşu ve Gazeteler
2019
Dergi:  
Erciyes İletişim Dergisi
Yazar:  
Özet:

İran’da basın ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan halkı toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel konularda önemli derecede bilgilendirmiş ve etkilemiştir. Basının gelişimi özellikle Meşrutiyet’in ilanının ardından farklı karakteristik özelliklere bürünmüştür. Bu çalışmada matbaanın İran’a getirilmesinin ardından ülkede basın yayın hayatının gelişimi konu edinilerek, farklı dönemlerde yayımlanmaya başlayan ilk gazeteler sıralanmıştır. Kaçar dönemi, Meşrutiyet dönemi ve Birinci Pehlevi (Rıza Şah Pehlevi) dönemi olmak üzere üç başlık altında gazetecilik faaliyetleri incelenmiştir. Kaçar döneminde ilk gazetenin yayınlandığı süreçte ülkedeki siyasi atmosferin nasıl olduğu, gazetelerin işlevlerinin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Söz konusu gazetelerin rejim ile ilişkisi, sonraki dönemde meşrutiyete yaklaşımları, yayınlanma süreleri, hangi meseleleri kendilerine konu edindikleri araştırılmıştır. Gazetelerin özellikle meşrutiyete zemin hazırlayacak yayınları dikkate alınarak, bu tutumun hangi yöneticilerce olumlu/ olumsuz karşılandığı, basına yönelik engellemeler ve kısıtlamalar ortaya konulmuştur. Meşrutiyet’ten sonraki dönemde özellikle Rıza Şah’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından bazı gazeteler, ürettikleri söylemler aracılığı ile yönetime meşruluk kazandıran bir rol üstlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise İran basını üzerinde İngiliz ve Rus siyasetinin etkisi hissedilmiştir. Sağ ve sol kesim olarak iki grup altında değerlendirilebilen basın organlarının dönemin hükümetlerine yönelik tutumları karşısında her iki kesimin yayınlarına da son verildiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:

Newspapers and News In Iran
2019
Yazar:  
Özet:

The press in Iran has informed and influenced the people living in different regions of the country significantly in social, political, economic and cultural matters. The development of the press, especially after the announcement of Legacy, has been covered by different characteristics. In this study, after the introduction of the matbaan to Iran, the development of the press life in the country was obtained, the first newspapers that began to be published in different periods were ranked. The period of escape, the period of legitimacy, and the period of First Pehlevi (Rıza Shah Pehlevi) have been studied under three titles. In the period of escape, the first paper was published in the process of finding out how the political atmosphere in the country was, how the functions of the newspapers were. Relationship of the aforementioned newspapers with the regime, the approaches to legitimacy in the subsequent period, the periods of publication, the issues they have been discussed. Given the publications of the newspapers that will make the ground for legitimacy, the guidelines of which this attitude is positively/negatively welcomed, the press obstacles and restrictions have been revealed. In the post-legitimate period, especially after Rıza Shah took over the administration, some newspapers have taken over a role that gives legitimacy to the administration through the statements they produce. In the years of World War II, the influence of British and Russian politics on Iran's press was felt. The publications of both the right and left sections, which can be assessed under two groups, appear to be terminated in the opposite attitudes of the press bodies towards the governments of the period.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Erciyes İletişim Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 608
Atıf : 2.915
2022 Impact/Etki : 0.411
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
121/509

Erciyes İletişim Dergisi