Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 3
Görüntüleme 34
İndirme 10
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Otel İşgörenlerinin Örgütsel Dışlanma Algılarının Örgütsel Sinizm Düzeylerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Amaç – Bu çalışmanın amacı, otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının örgütsel sinizm düzeylerine etkisinin belirlenmesidir. Bu amaçla, Afyonkarahisar’ da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlara yönelik uygulanan anket sonucunda, çalışanların örgütsel dışlanma algıları ve örgütsel sinizme yönelik algıları ve bu algıların birbirleri ile olan ilişki ve etkileri ortaya konulmuş, tartışılmış ve ilgili taraflara öneriler getirilmiştir. Yöntem – Çalışmanın örneklemi, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan toplam 573 işgörenden oluşmaktadır. Anket tekniği ile toplanan verilerin analizinde, betimsel istatistikler (frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma), faktör ve güvenirlik analizi, korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular – Çalışma sonucuna göre, anket uygulanan otel işletmesi işgörenlerinin hem dışlanma algılarının hem de örgütsel sinizm düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca, anket uygulanan otel işletmeleri işgörenlerinin, örgütsel dışlanmaya ilişkin algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiş olup, gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda, işgörenlerin örgütsel dışlanma algılarının örgütsel sinizme yönelik algılarını etkilediği belirlenmiştir. Tartışma – Çalışmadan elde edilen bulgular, örgütsel dışlamaya ve örgütsel sinizme yönelik algıların düşük düzeyde gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Söz konusu bu algıların varlığı, ileride oluşabilecek zararlar ve bu zararların önüne geçilmesi anlamında ipucu niteliği taşıdığı şeklinde yorumlanmıştır. Yine bu çalışmada, örgütsel dışlanma ve örgütsel sinizm arasında pozitif, orta düzeyde bir ilişki olduğu ve örgütsel dışlanmadaki bir birimlik artışın, örgütsel sinizm düzeylerinde 0,553 birimlik bir artışa sebep olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın konu ve amacına uygun olarak geliştirilen araştırma hipotezi desteklenmiştir. Ayrıca bu sonuçlar literatürde yer alan çalışma bulguları ile örtüşmüştür. Ancak konu ile ilgili literatürde yer alan sınırlı çalışmalar, daha fazla çalışmayı gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Dışlanma, Sinizm, Otel İşletmeleri

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler