Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 11
Görüntüleme 27
İndirme 5
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Şirket İçi Girişimcilik: Adana’daki Sanayi Kuruluş Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
Yazar:  
Yıl:  
2011
Özet:

Günümüzde işletmelerin varlıklarınıdevam ettirebilmeleri ve sürekli değişen pazar koşullarına kendilerini adapte edebilmeleri, yüksek girişimcilik yeteneği gerektirmektedir. Mevcut çalışma ile işletmelerin orta ve üst kademelerinde görev yapan yöneticilerin, girişimcilik davranışyönelimlerinin ve bu yönelimlerin demografik faktörler yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim ve çalışma süresi açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Adana Sanayi Odasına kayıtlıilk 10 işletmede ASO sıralamasına göre görev yapan 397 orta ve üst kademe yöneticiye yönelik araştırma gerçekleştirilşmiştir. Örneklem grubundan verilerin toplanmasında, anket formu kullanılmıştır. Anket formunun hazırlanmasında 21 ifadeden oluşan “Girişimci DavranışYönelim Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekteki 21 ifade, girişimcilik davranışınıyenilikçilik, özgüven, kendini kontrol ve başarıisteği alt boyutlarında ölçmektedir. İfadelerin örneklem grubuna uygunluğunu test etmek için faktör analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama hesaplamalarıve regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda yöneticilerin genel girişimcilik ortalamasıyüksek bulunurken, alt boyutlardan yenilikçilik boyutunun diğer boyutlara oranla daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Girişimci davranışyönelimi alt boyutlarıkapsamında, demografik faktörler açısından da anlamlıfarklılıkların olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik,Girişimci DavranışYönelimi Ölçeği,Adana

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler