Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 41
İndirme 12
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İlkokul Öğretmenleri̇ni̇n Örgütsel Adalet Algilari İle Örgütsel Sessi̇zli̇k ve Örgütsel Güven Algilari Arasindaki̇ İli̇şki̇ni̇n İncelenmesi̇
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Araştırmanın amacı; ilkokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sessizlik ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde 46 resmi ilkokulda görev yapan toplam 2028 öğretmen oluşturmaktadır. Belirlenen ilçenin büyüklüğü ve 2028 öğretmene ulaşmanın zorluğu göz önünde bulundurularak örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırmanın örneklemini Küçükçekmece ilçesinde görev yapan “basit tesadüfü örneklem” yöntemi ile belirlenen 408 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen Polat (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Adalet Ölçeği”, Yılmaz (2006) tarafından geliştirilen “Örgütsel Güven Ölçeği” ile Kahveci ve Demirtaş (2013) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, SPSS istatistik programı kullanılarak aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler neticesinde öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının “yüksek”, örgütsel güven algı düzeylerinin “yüksek”, örgütsel sessizlik algılarının da “orta” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel güven algıları arasında pozitif yönde “orta” düzeyde ve örgütsel adalet algıları ile örgütsel sessizlik algıları arasında negatif “orta” düzeyde bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile örgütsel sessizlikleri arasında da negatif “orta” düzeyde bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

["Örgütsel adalet"," örgütsel sessizlik"," örgütsel güven."]

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler