Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 24
 İndirme 1
Milli Mücadele Kahramanlarından Albay Çolak İbrahim Bey
2022
Dergi:  
VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Milli Mücadele döneminin Türk tarihindeki yeri, yeni bir devletin doğum sürecini barındırması bakımından oldukça önemlidir. Bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk ve mücadelenin önde gelen kişileri kadar kuruluş sürecinde emeği bulunmasa da, Milli Mücadele’ye katkı sağlayan şahsiyetlerden biri de Albay Çolak İbrahim Bey’dir. I. Dünya Harbinin sonlarında Osmanlı subayı olarak emekliliğe ayrılan Çolak İbrahim Bey, Mondros Mütarekesi sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul’dan ayrılıp Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele saflarına katılmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle II. Kuva-yı Seyyare Birliği adını alacak olan kuvvetin başına geçen İbrahim Bey, Anadolu’da meydana gelen isyanların bastırılmasında önemli hizmetlerde bulunmuştur. Yunan Ordusunun Anadolu’dan tamamen atılması düşüncesiyle oluşturulan düzenli ordu içerisinde II. Kuva-yı Seyyare birliği 3. Süvari Tümenine dönüştürülünce İbrahim Bey de 3. Süvari Tümeni Komutanı olarak İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz muharebelerine katılarak ülkesinin işgalden kurtuluşu için büyük çaba sarf etmiştir. Milli Mücadele hareketinin başarıya ulaşması sonrasında Bilecik Mebusu seçilen İbrahim Bey, aynı zamanda dönemin en önemli kereste fabrikalarından biri olan Bozüyük Kereste Fabrikasını kurmuştur. Bu çalışmada Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli katkısı bulunan ancak Türk tarihinde ismi pek zikredilmeyen bir subayın hayatı anlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

The National Fighting Heroes of Colonel Çolak Ibrahim
2022
Yazar:  
Özet:

The place of the national struggle period in the Turkish history is very important in terms of the birth process of a new state. In this period, Mustafa Kemal Atatürk and the leading persons of the struggle did not work in the establishment process, but one of the figures contributing to the National Struggle is Colonel Çolak Ibrahim Mr. Cholak Ibrahim, who retired as an Ottoman officer at the end of World War I, after the developments that occurred after Mondros Mitarekesi, left Istanbul and passed to Anadolu and joined the National Struggle lines. by Mustafa Kemal Pasha II. The head of the force, who will take the name of the Kuwa-i Seyyare Union, Mr. Ibrahim, has made important services in the oppression of the rebellions that occurred in Anadolu. The Greek army was formed in the ordinary army formed with the idea of the complete withdrawal of the Greek Army from Anatolia. The Seyyare Union 3. When he was converted to the Knight Tumen, Mr. Ibrahim was three. As the Commander of the Knight, Inönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya and the Great Taarruz joined the battle and made a great effort for the liberation of his country from occupation. After the success of the National Fighting Movement, Mr. Ibrahim, who was elected by Bilecik Mebusu, also founded the Bozüyük Kereste Factory, one of the most important kereste factories of the time. In this study, the life of an officer who has made a significant contribution to the success of the National Struggle but has not been much mentioned in the Turkish history will be attempted to be told.

Anahtar Kelimeler:

Colonel Colak Ibrahim Bey, One Of The Heroes Of The National Struggle
2022
Yazar:  
Özet:

The place of the National Struggle period in Turkish history is very important in terms of hosting the birth process of a new state. Although he did not have as much effort in the establishment process as Mustafa Kemal Atatürk and the leading figures of the struggle, Colonel Çolak İbrahim Bey was one of the personalities who contributed to the National Struggle. Çolak İbrahim Bey, who retired as an Ottoman Officer at the end of the First World War, left Istanbul after the developments following the Armistice of Mudros and went to Anatolia to join the ranks of the National Struggle. İbrahim Bey, who became the head of the force that would be called the II. Kuva-yı Seyyare Union by the order of Mustafa Kemal Pasha, performed important services in the suppression of the rebellions that took place in Anatolia. After the successful suppression of the revolts, the II. Kuva-yı Seyyare unit was transformed into the 3rd Cavalry Division and sent to the front within the scope of the regular army formed to stop the advance of the Greeks. İbrahim Bey made a great effort for his country by participating in the battles of II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya and the Great Attack battles with the 3rd Cavalry Division. While continuing his service with the Bilecik Deputy after the victory of the National Struggle, he also established the Bozüyük Lumber Factory, one of the most important lumber factories of the period. In this study, the life of an officer who made an important contribution to the success of the National Struggle, but whose name is not mentioned much in Turkish history will be tried to be explained.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 475
Atıf : 573
VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi