Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 20
İNDİRME 19
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Yeterliğin Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Sosyal yeterlik, bireyin sosyal ilişki başlatmak va sürdürmesi konusunda becerilerine ola inancıdır. Sosyal yeterliği etkileyen değişkenlerin ortaya konması bu kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde sosyal yeterliğin algılanan sosyal destek açısından incelenmesidir. Araştırma grubunu 206 (%58.2.1) kadın, 148 (%41.8) erkek olmak üzere toplam 354 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada ‘‘Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeği’’ ve ‘‘Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi için Bağımsız örneklem t-testi, Pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında, üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre sosyal yeterlik ve özel insana yönelik sosyal destek algılarının anlamlı düzeyde farklılaştığı, aile ve arkadaşa yönelik sosyal destek algısının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Araştırmada sosyal yeterlik ile algılanan sosyal destek arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, regresyon modelinde sosyal destek algısının sosyal yeterliğin toplam varyansının yaklaşık %32’sini açıkladığı bulgulanmıştır. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin sosyal destek algısı arttıkça sosyal yeterlik düzeyi de artmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Sosyal yeterlik,Sosyal sonuç beklentileri,Sosyal destek,Üniversite öğrencileri

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler