Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 3
İNDİRME 2
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Spor Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Ruhsal Zekâ Düzeyleri̇ni̇n Bazi Deği̇şkenlere Göre İncelenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2020
Kurum:  
::Mehmet TURAN","Erciyes Üniversitesi:::Kenan KOÇ","Erciyes Üniversitesi:::Hakkı ULUCAN","NA:::Mustafa YÜCE"]
Özet:

Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin ruhsal zeka düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 1478 öğrenciden tesadüfü yöntemle seçilmiş 340 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Ruhsal Zekâ Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı ile istatistiksel analizleri yapılmıştır. Ölçeklerden elde edilen puanların arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek için cinsiyet, yaşanılan yer ve spor yapma durumlarına göre karşılaştırmalarda bağımsız T test istatistiği uygulanırken, yaş, bölüm, sınıf ve genel ağırlıklı not ortalamsında ise tek yönlü varyans analizi test istatistiği uygulanmıştır. Öğrencilerin yaş değişkeni incelendiğinde 18-21 yaşları ile 26-29 yaşları arasında anlamlı farklılık tespit edilirken, bölüm değişkeni incelendiğinde hayatın manevi boyutunu anlama alt boyutunda beden eğitimi ve spor öğretmenliği ile spor yöneticiliği arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Öte yandan genel ağırlıklı not ortalaması değişkeni incelendiğinde anlamlı farklılık hesaplanırken, spor yapılıp yapılmama arasında da anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet sınıf ve kaldıkları yer değişkenleri bakımından anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Sonuç olarak ruhsal zekanın öğrencilerin başarılarını ve hayat kalitelerini etkilediği ve bundan dolayı özellikle eğitim verilen kurumlarda; fiziki alt yapı ve ders materyallerinin çeşitli zeka türlerini geliştirici olarak dizayn edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Ruhsal Zekâ,Spor,Öğrenci

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler