Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 23
İndirme 5
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Spor Bilimleri Öğrencileri ve Diğer Bireylerde Bilinçli Tüketicilik Düzeyi İle Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Bu araştırmada spor bilimleri öğrencileri ve diğer bireylerde bilinçli tüketicilik düzeyi ile sürdürülebilir tüketim davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2019-2020 eğitim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine devam eden öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, öğrenciler arasından seçilen 140 kadın 160 erkek olmak üzere toplam 300 gönüllü katılımcı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Üç bölümden oluşan anketin birinci bölümünde Kişisel Bilgi Formu, ikinci bölümünde Doğan, Bulut ve Çımrın (2015) tarafından geliştirilen Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Ölçeği ve son bölümde ise Sağlam (2010) tarafından geliştirilen Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı kullanılarak incelenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanısıra, ikili değişkenler arası karşılaştırmalarda t testi, ilişkisel incelemelerde korelasyon analizi ve gruplara ait korelasyonel karşılaştırmalarda ise z skoru hesaplanarak veriler çözümlenmiştir. Analiz sonucunda sürdürülebilir tüketim davranışları ölçeğinin çevre duyarlılığı ve ihtiyaç dışı satın alma boyutlarında; sporculuk durumu, cinsiyet ve aktif spor yapma durumu değişkenlerinde farklılıklar görülmüştür. İki ölçek alt boyutları arasında pozitif ve negatif yönde ilişkiler bulunmuştur. Sonuç olarak bilinçli tüketicilik düzeyi sürdürülebilir tüketim davranışlarını etkilediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Bilinçli Tüketicilik Düzeyi,,Sürdürülebilir Tüketim Davranışı,,Spor Bilimleri,,Öğrenci

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler