Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 22
İNDİRME 25
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Alaninda Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇te Mekân Seçi̇mi̇ni̇ ve Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇teye Katilimini Etki̇leyen Faktörleri̇n İncelenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2018
Kurum:  
["Batman Üniversitesi:::Enes IŞIKGÖZ","Manisa Celâl Bayar Üniversitesi:::Melike ESENTAŞ","Batman Üniversitesi:::H. Murat ŞAHİN"]
Özet:

Amaç: Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor alanında öğrenim gören öğrencilerin, fiziksel aktivite amaçlı mekanlara katılımlarını engelleyen ve bu mekânları tercih etmelerini etkileyen faktörleri incelemektir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu; 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Spor Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümlerinde öğrenim gören 196 erkek ve 108 kız olmak üzere toplam 304 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Gümüş ve ark. (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Fiziksel Aktivite Mekânı Değerlendirme (FAMDÖ)” ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-Testi, tek yönlü varyans (ANOVA) ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır.  Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin “Fiziksel Aktivite Mekanı Seçimlerini Etkileyen (FAME)” faktörler alt boyutundan almış oldukları puanlarının ortalaması 1,47±0,35, “Fiziksel Aktiviteye Katılmalarını Engelleyen (FAKE)” faktörler alt boyutundan almış oldukları puanlarının ortalaması 1,81±0,58, olarak gerçekleşmiştir. Öğrencilerin FAME ile FAKE puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir korelasyon gözlenmiştir (r = 0,457; p < 0,01, r² =0,21). Sonuç: Araştırma sonucunda öğrenciler,  fiziksel aktivite mekân seçimlerini “çok önemli”, fiziksel aktiviteye katılımlarını engelleyen unsurları ise “önemli” görmüşlerdir. Öğrencilerin fiziksel aktivite mekân seçimi ölçek puanları ile fiziksel aktiviteye katılmalarını engelleyen unsurlara ilişkin ölçek puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:

Beden eğitimi,Spor,Fiziksel Aktivite,Fiziksel Aktivite Mekanı

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler