Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 51
İndirme 13
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Örgütsel Sinizmin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu çalışmanın amacı, otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetlerine etkisinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemi, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan toplam 456 işgörenden oluşmaktadır. Anket tekniği ile toplanan verilerin analizinde, betimsel istatistikler (frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma), güvenirlik, korelasyon, basit doğrusal regresyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, anket uygulanan otel işletmeleri işgörenlerinin gerek örgütsel sinizm algılarının gerekse işten ayrılma niyetlerinin düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, anket uygulanan otel işletmeleri işgörenlerinin, örgütsel sinizme ilişkin algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiş olup, gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda, işgörenlerin örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetlerini etkilediği belirlenmiştir. Bunlara ek olarak örgütsel sinizmin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Öte taraftan gerçekleştirilen çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, örgütsel sinizmin bilişsel ve duyuşsal boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu fakat davranışsal boyutunun işten ayrılma niyeti üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen söz konusu bu bulgular değerlendirilerek yorumlanmış bu doğrultuda ilgili sektöre, işletme yöneticilerine, işgörenlere ve gelecekte yapılabilecek araştırmalara ilişkin öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Sinizm, İşten Ayrılma Niyeti, Otel Çalışanları, Afyonkarahisar

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler