Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 19
 İndirme 2
Lisansüstü Öğrencilerinin Stem Eğitimi ile İlgili Görüşleri: İki Üniversite Örneği
2021
Dergi:  
Trakya Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı lisansüstü öğrencilerinin STEM eğitimi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu iki farklı üniversitenin fen bilgisi eğitimi ana bilim dalında lisansüstü eğitim gören toplam 10 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizine göre çözümlenmiştir. Verilerin analizinde “STEM ile ilgili tanımlar”, “STEM eğitiminin uygulanmasının avantajları ve dezavantajları”, “STEM eğitim yaklaşımının diğer yaklaşımlarla olan benzerlik ve farklılıkları”, “STEM eğitimine yönelik öğrenme ortamlarının sahip olması gereken nitelikler” ve “STEM eğitim yaklaşımını uygulayacak öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler” kategorileri oluşturulmuştur. Verilerin güvenilirliğini sağlamak için birbirinden bağımsız olarak üç araştırmacı verileri kodlamışlardır. Kodlayıcılar arasındaki tutarlılık yüzdesi hesaplanmıştır ve kodlayıcılar arasındaki tutarlılık 0.85 olarak bulunmuştur. Verilerin geçerliliğini sağlamak için öğrenci ifadelerinden alıntılar sunulmuştur. Araştırma sonucunda lisansüstü öğrencilerinin STEM eğitimi ile ilgili daha çok olumlu görüş belirtmiş olmalarına rağmen yetersiz bir anlayışa sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca lisansüstü öğrenciler STEM eğitiminin ülkemiz şartlarında uygulanmasına yönelik tereddütleri olduğunu ifade etmişler ve STEM eğitiminin etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik öneriler sunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler:

Interested Views Of The Student's Stem Education: An Example Of Two Universities
2021
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to identify the opinions of graduate students about STEM education. The method of research is the work. The study group consists of a total of 10 students who have undergraduate education in two different universities of science knowledge education. A semi-configured interview consisting of 10 questions has been used as a data collection tool. The data obtained from the interviews are analyzed according to the content analysis. In the analysis of the data, the categories "Definitions related to STEM", "The advantages and disadvantages of the implementation of STEM training", "The similarities and differences of the STEM training approach with other approaches", "The qualities that learning environments for STEM training should have" and "The qualities that teachers should have to apply the STEM training approach" were created. Three researchers have coded the data independently to ensure the reliability of the data. The consistency percentage between the coders was calculated and the consistency between the coders was 0.85. Citations from student statements were presented to ensure the validity of the data. The research has shown that although graduate students have expressed more positive opinions about STEM education, they have an insufficient understanding. Graduate students also expressed their doubts about the implementation of STEM education in the conditions of our country and presented recommendations for the effective implementation of STEM education.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Trakya Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 665
Atıf : 4.173
2022 Impact/Etki : 0.727
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
24/232

Trakya Eğitim Dergisi