Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 25
İndirme 12
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Psikolojik Tacizin Örgütsel Sinizme Etkisi Üzerine Bir Çalışma
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Bu araştırmanın amacı, emek yoğun tekstil sektöründe çalışan işgörenlerin, psikolojik taciz algılarının örgütsel sinizm algı düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Mersin ili tekstil sektörü çalışanlarından toplam 439 işgören oluşturmaktadır. Araştırmada iki değişken ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı için t testi, ikiden fazla değişken ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı içinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA), psikolojik taciz ölçeği ve alt boyutlarının, örgütsel sinizm ve alt boyutlarını yordama durumunu ortaya koymak amacıyla da çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada üç ölçek kullanılmıştır. Bunlardan ilki, işgörenlerin kişisel bilgilerini elde edebilmek amacıyla hazırlanan demografik ölçektir. İkinci olarak, işgörenlerin psikolojik taciz algılarının belirlenmesi için Bağcı Kurt (2010) tarafından kullanılan beş alt boyut ve kırk beş ifadeden oluşan psikolojik taciz ölçeği kullanılmıştır. Son olarak, işgörenlerin örgütsel sinizme ilişkin algılarını belirlemeye yönelik Ayduğan vd. (2012) tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Çalışmamızın sonucu, psikolojik taciz ile örgütsel sinizm arasında pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. Çalışmanın bulguları açısından yazına ve ilgili sektörlere katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Taciz,Örgütsel Sinizm,Tekstil Sektörü,Nicel Metod,Mersin

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler