Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 7
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri: Sporcular ve Sedanterler
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu çalışmanın amacı Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören aktif spor yapan öğrencilerle sedanter öğrencilerin iletişim becerilerinin karşılaştırılmasıdır. Tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubu Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ve erişilebilir örneklem yöntemiyle seçilen 84’ü sporcu 118’i sedanter toplam 202 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma verileri, kişisel bilgi formuna ek Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen zihinsel, duygusal ve davranışsal olarak 3 alt boyuttan bir araya gelen 5’li likert tipte 45 maddelik “İletişim Becerileri Envanteri” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 25.0 yazılımından faydalanılmıştır. Katılımcılara ait demografik bilgilerin dağılımı frekans analizi ile incelenmiştir. İletişim becerileri ölçeği alt boyutları her bir katılımcı için hesaplandı ve verilerin normal dağılımı sağlama durumu Kolmogorov Smirnov testi ile incelenerek normal dağılıma uygun olduğu görülmüştür. İletişim Becerileri Ölçeği alt boyutlarının yaş gruplarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi ile cinsiyet ve sporcu/sedanter gruplarına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterme durumu bağımsız gruplarda t testiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları zihinsel, duygusal ve davranışsal iletişim becerileri düzeyleri yaş aralıklarına göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Duygusal iletişim becerileri alt boyutu cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık gösterirken (p<0,05), zihinsel ve davranışsal iletişim becerileri cinsiyete göre anlamlı farklılık ifade etmektedir. Sporcuların zihinsel ve davranışsal iletişim becerileri puanları sedanterlerden anlamlı derecede yüksek iken, sedanterlerin duygusal iletişim becerileri puanları sporculardan anlamlı derecede daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler:

Sporcu, Sedanter, Üniversite Öğrencisi, İletişim Becerisi

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler