Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 53
 İndirme 17
Petrol Fiyatlarının Kapasite Kullanımı Üzerindeki Etkileri: G-7 Ülkeleri İ̇çin Panel Veri Analizi
2020
Yazar:  
Özet:

Enerjinin insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, ekonomik kalkınmanın önemli bir parçasıdır ve herkes tarafından kabul edilmektedir. Birçok ülkenin, özellikle sosyal kalkınma ve sanayileşme çabalarına yönelik yüksek petrol talebi, enerji ve kalkınma arasındaki güçlü bağı ortaya koymaktadır. Petrol birincil enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olduğu ve petrole olan bağımlılık son dönemde hızla arttığından dolayı dünya ekonomisi karşılaşılan petrol krizlerinden fazlaca etkilenmiştir. Bu gelişmede ülkelerin ekonomik gelişme ve sanayileşme hedeflerini sürdürme amacıyla enerji tüketimine bağımlı olmaları ön plana çıkmaktadır. Enerji maliyetlerinin artması ise bu ülkelerin ekonomik büyüme hızlarını yavaşlatmıştır. 1970'li yıllardaki petrol şoklarını takip eden dönemde görülen ekonomik durgunluk dönemleri, petrol fiyatları ile ekonomik büyüme, enflasyon, istihdam gibi birçok makroekonomik değişken arasındaki ilişkileri araştıran çalışmaların yapılmasına neden olmuştur. Bu çerçevede, bu çalışma, G-7 ülkeleri (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) için ithal edilen ham petrol fiyatları, ekonomik büyüme, işsizlik ve sermaye birikimi kullanımının kapasite kullanımı üzerindeki etkilerini 1999-2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran panel veri analizi yöntemiyle analiz etmektedir. Serilerin durağanlığı; yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci kuşak birim kök testlerinden Bootstrap testiyle incelenmiştir. Eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ise Westerlung-Edgerton LM Bootstrap testiyle incelenmiş ve uzun dönem katsayılarını tahmin etmek için AMG 2009 (Arttırılmış Ortalama Grup tahmincisi) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonuçları ekonomik büyümenin kapasite kullanımı üzerinde pozitif etkileri bulunurken ithal edilen ham petrol fiyatları, işsizlik ve sermaye kullanımının ise negatif ve istatistiki olarak anlamlı etkilerinin bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler