Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 9
İNDİRME 6
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerisi Düzeyleri ile Genel Öz Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2020
Kurum:  
::Tuğba AKGÜL ASLAN"]
Özet:

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin İletişim becerileri ile genel öz yeterlilik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.Bu amaç doğrultusunda örneklemi; Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümlerinden rastgele yöntemle seçilmiş 314 gönüllü öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği ve Genel yeterlilik ölçeği ile araştırmacı tarafından hazırlanmış demografik bilgi formu kullanılmıştır.Demografik Bilgi Formundan ve ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı ile istatistiksel analizleri yapılmıştır. Adaylara ilişkin kişisel bilgiler ve envanter toplam puanları ve faktör puanları frekans (f) ve yüzde (%) değerleri tespit edilerek verilmiştir. Ölçeklerden elde edilen puanların arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi (r) ve elde edilen puanlarının birbirinin yordayıcı olup olmadığını tespit edebilmek için Çoklu regresyon analizi uygulanmıştır (β).İletişim becerisi ile genel öz yeterlilik toplamı ve alt boyutları arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Çalışmanın sonuçlara bakıldığında iletişim becerisi birçok alanı etkilediği gibi öğrencilerin genel öz yeterlilik algısını da etkilemiştir. Bu nedenle eğitim programları hazırlanırken bireysel farklılıkların göz önünde bulundurularak iletişime açık sosyal ortamların çoğaltılması ve kişilik özelliklerine dikkat edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

İletişim Becerisi, Genel Öz yeterlilik, BedEğitimi Öğretmenliği

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler