Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 73
 İndirme 27
Ergenlerin Sanal Zorbalık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İ̇ncelenmesi
2019
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada ergenlerin sanal zorbalık düzeyleri açısından cinsiyet, sınıf, anne baba tutumu ve aile gelir düzeyi değişkenlerine göre farklılıklar olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi (İstanbul / Sarıyer), Hendek Anadolu Lisesi (Sakarya / Hendek), Bursa Atatürk Anadolu Lisesi (Bursa / Osmangazi) okulları içerisinde 9.sınıf,10.sınıf,11. Sınıf ve 12. Sınıflarında yer alan 326 kız, 393 erkek olmak üzere toplamda 719 öğrenciden oluşmaktadır. Sanal zorbalık değişkeni için normallik testi Kolmogrov Smirnov testi ile kontrol edilmiştir. Bağımsız iki grup karşılaştırılmalarında sayısal değişkenlerin normal dağılım göstermediği durumlarda Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır. Bağımsız ikiden fazla grup için sayısal değişkenlerin normal dağılım gösterdiği durumlarda Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS programı ile yapılmış ve istatistik analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 (p-value) olarak dikkate alınmıştır. Araştırmada sanal zorbalık düzeyi açısından cinsiyete göre gruplar arasında kız öğrencilerin lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Ayrıca, aile tutumları düzeyisanal zorbalık açısından farklılık göstermektedir. Aile tutumu düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılığın Baskıcı -Koruyucu aile tutumu ile Baskıcı - Demokratik aile tutumları arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, ergenlerin sanal zorbalık ölçeğinden almış oldukları puanların, aile gelir düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılığın yüksek gelir düzeyine sahip aileye sahip ergenler ile -orta gelir düzeyine sahip ergenlerin aileleri arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Ergenlerin sanal zorbalık ölçeğinden almış oldukları puanların, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan analiz sonucunda, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Bulgular kavramlarla ilgili alan yazınında edinilen bilgiler ışığında tartışılmıştır ve bulguların ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalara ışık tutacak nitelikte olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Examination Of The Levels Of Cyber Bullying Of Adolescents In Terms Of Some Variables
2019
Yazar:  
Özet:

In this study, it is aimed to examine the levels of cyber bullying of adolescents and to find out whether there are any differences in terms of gender, class, parental attitude and family income level. Study group comprise of 719 high school students (450 females, 197 males). The Kolmogorov Smirnov test was used to test the normality of the variables for virtual bullying. The Mann Whitney U-test was used to compare the two independent groups in cases where the numerical variables were not normality distribute. Kruskal-Wallis test was used in cases where numerical variables were normally distributed for more than two independent groups. Statistical analysis was performed using SPSS program and statistical analysis was taken into consideration as p-value. In this study, there was a statistically significant difference between the groups in terms of the level of cyber bullying in favor of female students in terms of gender. In addition, values in terms of family attitudes differ in terms of cyber bullying. It was concluded that significant differences were found between repressive and protective family attitudes and repressive and democratic family attitudes according to the family attitude level variables. In addition, it was concluded that adolescents' scores from the cyber bullying scale were significantly different from those of families with high income levels and families with middle income. As a result of the analysis conducted to determine whether the scores of adolescents obtained from the cyber bullying scale differed significantly by the class level variable, no statistically significant difference was found between the groups. The findings are discussed in the light of the information obtained in the literature about the concepts and it is thought to shed light on the works to be done in this field in the future.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler