Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 45
İndirme 14
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Badmi̇nton Sporcularinin Zi̇hi̇nsel Dayaniklilik Düzeyleri̇ni̇n Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenlere Göre İncelenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Badminton sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerini ve aralarında (cinsiyet, yaş, spor yılı, milli olup/olmama) durumlarına göre fark olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini ise zihinsel dayanıklılık ölçeğini eksiksiz ve hatasız dolduran 263 (Kadın: 114 ve Erkek: 149) gönüllü sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada Sheard ve ark. (2009) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlamasını Altıntaş (2015)’ın yaptığı “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” ve araştırmacıların hazırladığı kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları sırasıyla Güven 0.72, Devamlılık 0.71 ve Kontrol 0.66 şeklindedir. Analiz aşamasına geçilmeden önce elde edilen verilere öncelikli olarak normallik testi uygulanmıştır. Bu durum göz önünde bulundurularak ikili karşılaştırmalarda bağımsız iki grup için T-testi veya alternatif test olarak Mann Whitney-U testi, üç ve üzeri grup karşılaştırmalarında tek yönlü Anova testi veya alternatif test olarak Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Veriler α= 0.05 anlamlılık düzeyinde sınanmıştır. Sporcuların zihinsel dayanıklılık puan ortalamalarının yaş değişkenine göre güven alt boyutu ile toplam puan düzeylerinde önemli bir fark olduğunu cinsiyet değişkenine göre güven, kontrol ve devamlılık alt boyutunda ve toplam puan düzeyinde oluşan farklılığın erkekler lehine olmak üzere istatistiksel olarak anlamlı olduğunu milli olma değişkenine göre güven alt boyutu ve toplam puan düzeyinde milli olan sporcular lehine olmak üzere grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olduğunu spor yapma yılı değişkenine göre sporcuların zihinsel dayanıklılık güven alt boyutu ve toplam puan düzeyleri arasında önemli bir fark olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak Türkiye Badminton Şampiyonası’na katılan sporcular özelinde, yaş, cinsiyet, spor yapma yılı ve milli olup/olmama değişkenlerinin sporcuların zihinsel dayanıklılıkları üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

["Zihinsel dayanıklılık"," Badminton"," Millilik Durumu"]

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler