Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
 İndirme 1
Sınıf Öğretmenlerinin Matematiğe İ̇lişkin İ̇nançları: Ölçek Uyarlama Çalışması
2022
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma, 2017 yılında Purnomo tarafından geliştirilen ve orijinal adı “Teachers’ Mathematics-Related Beliefs” olan ölçeğin Türk kültürüne uyarlanarak sınıf öğretmenlerinin matematiğe ilişkin inançlarını tespit etmeye yarayan bir ölçme aracı elde etmeyi amaçlamaktadır. Orijinal ölçek, matematiğin doğası, matematik öğretimi ve matematikte öğrenmeyi değerlendirme olmak üzere toplam 3 boyuttan meydana gelmektedir. Yazar, ölçeği geliştirirken her boyut için ayrı ayrı AFA, DFA ve güvenirlik testi uygulamıştır. Ölçek geliştirme sürecinde araştırmanın tüm katılımcılarını sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. İlgili ölçeğin Türkçeye çevirisi yapılırken geri orijinaline çeviri tekniği kullanılmıştır. Ölçek uyarlama çalışmasının örneklemini 216 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği ve faktör yapısını incelemek için her boyuta AFA uygulanmıştır. Faktör yapısının verilerle ne düzeyde uyum sağladığını tespit etmek için her boyuta DFA uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için tüm ölçeğe ve her alt boyuta güvenirlik testi uygulanmıştır. Sonuç olarak Türk kültürüne uyarlanan Sınıf Öğretmenlerinin Matematiğe İlişkin İnançları ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Beliefs Of The Primary Teachers About Mathematics: A Scale Adaptation Study
2022
Yazar:  
Özet:

This research aims to obtain a measuring tool developed by Purnomo in 2017 that adapts the scale originally called “Teachers' Mathematics-Related Beliefs” to Turkish culture to determine the beliefs of primary school teachers in mathematics. The original scale consists of a total of three dimensions: the nature of mathematics, mathematics teaching and evaluation of learning in mathematics. The author applied AFA, DFA and reliability testing for each dimension separately while developing the scale. Primary school teachers created all participants of the research during the scale development process. The reverse translation technique was used while translating the relevant scale into Turkish culture. 216 primary school teachers are the sample of the scale adaptation study. AFA was applied to each dimension to examine the structural validity and factor structure of the scale. DFA was applied to determine how the level of compliance of the factor structure adapt to the datas. To determine the reliability of the scale, the entire scale and each subdivision were applied reliability test. As a result, it was concluded that the scale of the Beliefs of Primary School Teachers in Mathematics, which was adapted to Turkish culture, is a valid and reliable measurement tool.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler