Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
94

İNDİRME
63

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
HEMŞİRELERİN “HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ” KONUSUNA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2018 - Nilüfer DEMİRSOY, Aysun TÜRE YILMAZ - https://doi.org/10.26449/sssj.859

Özet:Sağlık hizmetinin her basamağında hasta güvenliğinin dikkate alınması; tıbbi hataların önlenmesinde ve sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer almaktadır. Sağlık hizmetlerinde bakım kalitesini oluşturan en önemli noktalardan birisi olan hasta güvenliğinde tıbbi hataların oluşmaması için alınan önlemler hasta güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. Hasta güvenliğinin oluşturulması ve oluşan hatalardan öğrenmeyi kolaylaştıran bilgi, beceri ve tutumlar hem sağlık profesyonellerinin hem de hastanın eğitimi ile kazanılabilir. Bu çalışmanın amacı, hasta güvenliği kültürüne hemşirelerin bakış açılarının incelenmesidir. Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. Çalışmanın örneklemini üçüncü basamak tedavi hizmetleri sunan bir hastanede toplam 153 hemşire oluşturmuştur. Veriler Eylül-Ekim 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı/yüzde, aritmetik ortalama analizleri kullanılmıştır. Tanıtıcı özellikler incelendiğinde, çalışmaya 126 (%82,4) kadın olmak üzere toplam 153 hemşirenin katılmıştır. Hemşirelerin yaş ortalaması 29,09±6,25 olup; 96 (%62,7) lisans mezunudur. Çalışma özellikleri değerlendirildiğinde, katılımcıların 47 (%30,7)’ü cerrahi, 81 (%52,9)’i dahili, 14 (%9,2)’ü yoğun bakım, 11 (%7,2)’i acil serviste çalışmaktadır. Hemşirelerin çalışma süresi ortalaması 6,73±5,99 yıldır. Hasta güvenliği kültürü puan ortalaması 3,06 ± ,400 olarak bulunmuştur. Puan ortalamaları tüm alt boyutlar için 3,04 ile 3,08 arasında değerler almıştır. Ölçek alt boyutlarında en düşük puan ‘çalışanların eğitimi’ 3,04±,523, en yüksek ‘beklenmedik olay ve hata raporlama 3,08±,473 alt boyutundan alınmıştır. Bu sonuçlara göre, hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algıları orta düzeyin üzerindedir. Hemşirelerin hasta güvenliği kültür algılarının ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda kurumların ve yönetici hemşirelerin, hasta güvenliği kültürünün sürdürülmesine yönelik hemşirelik uygulamaları için gerekli desteği sağlamaları önerilmektedir.

Anahtar Kelime:Hemşire, hasta güvenliği kültürü

Bu Yayına Atıf Yapanlar