Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
39

İNDİRME
26

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SAĞLIK VE BAKIM HIZMETLERI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ MERHAMET DÜZEYLERI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER

2020 - Ahmet SEVEN, Hanifi DÜLGER - https://doi.org/10.26449/sssj.1933

Özet:Bu çalışma, sağlık ve bakım hizmetleri bölümü öğrencilerinin merhamet düzeyleri ve etkileyen faktörlerini belirlemek amacıyla, çalışmaya katılmayı kabul eden 160 sağlık ve bakım hizmetleri bölümü öğrencisiyle tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikleri içeren soru formu ve Merhamet Ölçeği (MÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında; yüzdelik, ortalama, parametrik ve nonparametrik testler kullanılarak yapıldı. Yaş ortalaması 20,61±2,96 olan öğrencilerin %77,5’i kadın, %62,5’i evde bakımı programı öğrencisi, %58,1’i süper/anadolu lisesi mezunu, %93,1’i çalışmıyor, %68,8’i orta gelirli, %36,2’si çocukluğunu ilçede geçirmiş ve %61,8’i çekirdek aile yapısına sahiptir. Öğrencilerin %50,6’sının anne eğitim düzeyi ilköğretim, %40’ının baba eğitim düzeylerinin ise ilköğretim olduğu belirlendi. Öğrencilerin çoğunluğunun (%48,8) kendilerini orta düzeyde dindar olarak tanımladıkları görüldü. Öğrencilerin MÖ toplam puan ortalaması 71,43±8,50 olup (Min-Max; 48-115), alt boyut puan ortalamalarının sırasıyla 16,63±2,87 (sevecenlik), 7,25±2,46 (umursamazlık), 16,31±2,67 (paylaşımların bilincinde olma), 7,64±2,53 (bağlantısızlık), 16,31±4,04 (bilinçli farkındalık) ve 7,26±2,49 (ilişki kesme) olduğu görüldü. Yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü program, mezun olunan lise, çalışma durumu, anne ve baba eğitim düzeylerinin öğrencilerin MÖ toplam ve alt boyut puanlarını etkilemediği saptandı (p>0,05). “Çocukluğu u geçirdiği yer” değişkeni ile MÖ sevecenlik alt boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu, çocukluğunu ilçede geçirenlerin merhamet sevecen düzeylerinin daha iyi olduğu saptandı (p<0,05). “ Gelir durumu” değişkeniyle MÖ umursamazlık ve bağlantısızlık alt boyut puanları arasında anlamlı fark olduğu, orta düzey gelire sahip olanların puanlarının daha yüksek olduğu görüldü (p<0,05). “Aile yapısı” değişkeniyle MÖ ilişki kesme alt boyutu arasında anlamlı fark olduğu, geniş aile yapısına sahip olanların puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi. Çalışmada sağlık ve bakım hizmetleri bölümü öğrencilerinin merhamet düzeylerinin orta düzeyde olduğu, çocukluğunu geçirdiği yer, gelir durumu ve aile yapısının öğrencilerin merhamet düzeylerini etkilediği görüldü.

Anahtar Kelime:bakım, merhamet, öğrenci, sağlık

Bu Yayına Atıf Yapanlar