Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
55

İNDİRME
32

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
YETIŞKIN KADINLARIN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERININ BELIRLENMESI

2020 - Şirin ÇELİKKANAT ; Meltem AKBAŞ, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ - https://doi.org/10.26449/sssj.2009

Özet:Amaç: Çalışma, yetişkin kadınların sağlık okuryazarlığı düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; Yüzde, Ortalama, Student t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamalarının 37.51±10.84 olduğu, % 50.2’sinin öncelikle hastanelere başvurduğu, % 54.8’inin sağlık dökümanlarını okumadığı, % 79.9’unun hastaneden randevu almayı bildiği, % 55.4’ünün hasta haklarını bildiği, % 79.2’sinin başvuracağı birimi bildiği saptanmıştır. Katılımcıların toplam ölçek puan ortalamasının 79.13±17.45, erişim alt boyut puan ortalamasının 18.51±5.48, anlama alt boyut puan ortalamasının 21.30±5.69, değerlendirme alt boyut puan ortalamasının 22.96±5.15, uygulama alt boyut puan ortalamasının 16.35±3.72 olduğu saptanmış, Cronbach alfa değeri 0.70’in üzerinde bulunmuştur. Katılımcıların toplam ölçek puan ortalaması ve alt boyut puanları ile medeni durum, eğitim durumu, genel sağlık durumu, kronik hastalık varlığı, sağlık dökumanlarını okuma, öncelikli başvurduğu kurum, başvuracağı kurumu bilme, sağlık haberlerini takip etme, randevu almayı bilme, hasta haklarını bilme ve form doldurma becerisi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p˂0.05). Sonuç: Kişilerin sağlık okuryazarlığı puanı orta düzeyde bulunmuştur. İnsanların sahip olduğu kültürel ve toplumsal faktörler, eğitim sistemi, sağlık sistemi sağlık okuryazarlığını etkilediği düşünülürse toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini yükseltmek bireylere daha kaliteli bir yaşam sağlayacaktır.

Anahtar Kelime:Okuryazarlık, Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık bilgisi

Bu Yayına Atıf Yapanlar