Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 39
 İndirme 25
 BookCites İndeks 1
Turi̇zm İ̇şletmeleri̇ndeki̇ İ̇şgörenleri̇n Örgütsel Güven Algilari İ̇le Örgütsel Si̇ni̇zm Tutumlari Arasindaki̇ İ̇li̇şki̇
2018
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, işgörenlerin işletme sahiplerinin veya yöneticilerinin işgörenlerine karşı dürüst olacaklarına ve onlara karşı vermiş oldukları taahhütleri yerine getireceklerine dair işgörenlerin inanç ve desteklerinin sağlanması durumunu ifade eden örgütsel güven ile işgörenlerin çalıştığı örgüte karşı geliştirdiği bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutları içeren negatif bir tutum olan örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 3,4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan 340 işgören üzerine bir çalışma yapılmıştır. Araştırmada nicel verilere dayalı araştırma ve ölçme yöntemi kullanılmış ve veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik düzeyleri içsel tutarlılık yöntemi ile hesaplanmış ve cronbach alpha güvenilirlik ölçütü kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliliği; yüzeysel, yakınsama, ayrışma geçerliliği ve faktör analizleri yapılarak ortaya konulmuştur. Korelasyon analizi ile değişkenler arasında ilişkinin var olduğu belirlendikten sonra, değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel bir model olarak açıklanmasını ifade eden regresyon analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, işgörenlerin örgütsel güven algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu gösterir niteliktedir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler