Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
86

İNDİRME
50

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
CERRAHİ HASTALARININ SAĞLIK ALGILARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2018 - Aysun TÜRE YILMAZ, İlkay ÇULHA, Özlem KERSU, Dilek GÜMÜŞ, Alaettin ÜNSAL, Nedime KÖŞGEROĞLU - https://doi.org/10.16992/ASOS.13536

Özet:Amaç: Bu çalışma cerrahi hastalarının sağlık algı düzeylerinin saptanması ve sağlık algıları ile ilişkili olduğu düşünülen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Kesitsel nitelikte olan bu çalışma bir üniversite hastanesinde tedavi gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 600 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler “Sağlık Algısı Ölçeği” ve ilgili literatürden yararlanılarak oluşturulan, sağlık algısını etkilediği düşünülen değişkenleri içeren “Hasta Bilgi Formu” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde ölçek puan ortalamaları, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı ve anlamlılık düzeyi p<0,05 alındı. Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan hastaların yaşları 20-75 arasında değişmekte olup, ortalama 46.50±15.97 yıl idi. Hastaların sağlık algısı ölçeğinden aldıkları puanlar 15-69 arasında değişmekte olup, ortalama puan 38.43±7.70 saptanmıştır. Sağlık algısı puan ortalaması ile sosyo demografik özelliklerin karşılaştırılması sonucunda; yaş, öğrenim durumu, medeni durum, çocuk sayısı, hastaneye yatış sayısı ile sağlık algısı puan ortalaması arasında istatistiksel olarak fark saptandı (p<0,005). Sonuç: Cerrahi hastalarının sağlık algıları orta düzeyde saptandı. Yüksek öğrenim durumu, evli olma, hastaneye ilk defa yatma durumu sağlık algısını olumlu etkilerken; artan yaş, kronik hastalığa sahip olma, çocuk sayısının fazla olması sağlık algısını olumsuz etkileyen faktörler olarak belirlendi.

Anahtar Kelime:hemşirelik;cerrahi hastası; sağlık algısı

Bu Yayına Atıf Yapanlar