Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 15
GÖRÜNTÜLEME 64
İNDİRME 50
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sinif Öğretmenleri̇ni̇n Öğretme ve Öğrenme Anlayişlarinin Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açisindan İncelenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2015
Özet:

Öğretme ve öğrenme anlayışlarını konu alan pek çok çalışma yapılmıştır. Bu araştırmalarda geleneksel ve yapılandırmacı öğretme ve öğrenme anlayışlarının birbirine zıt iki anlayış olduğu kabul görmüştür. Yapılan bu çalışmalara bakıldığında geleneksel yaklaşımın öğretmen merkezli, yapılandırmacı yaklaşımın ise öğrenci merkezli olduğu görülmektedir. Bu araştırma var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir çalışma niteliği taşımaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme anlayışları cinsiyet, kıdem ve mezun olunan yükseköğrenim kurumu türüne göre incelenmiştir. Araştırma İzmir ili Bornova ilçesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan 325 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Veriler Chan ve Elliot (2004) tara¬fından geliştirilen “Teaching and Learning Con¬ceptions Questionnaire” (Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği)’nin Aypay (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde istatistik metodlarından t-test ve Anova analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme sürecinde yapılandırma¬cı anlayışı, geleneksel anlayışa tercih ettikleri ve öğrenme-öğretme anlayışlarının cinsiyet, kıdem ve mezun olunan yükseköğretim kurum türüne göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu araştırma nicel veri toplama araçları ile sürdürülmüştür. Bundan sonraki araştırmalarda nitel veri toplama araçları da kullanılabilir. Öğretmenlik mesleğinin sürekli gelişim gerektiren bir uzmanlık mesleği olduğu düşünülürse, öğretmenlerin yetiştirilmesinde öğrenme-öğretme yaklaşımlarına yapılan vurgunun önemi ortaya çıkar. Öğretmenlik mesleğini sürdüren öğretmenlerin ise çağın gerektirdiği donanıma sahip olmaları için öğrenme-öğretme yaklaşımları ve bu yaklaşımların uygulamasında etkili olabilecek teknoloji kullanımı gibi konularda hizmet içi eğitimler yolu ile sürekli yetiştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Öğretme Yaklaşımları, Öğrenme Yaklaşımları, Yapılandırmacı Anlayış, Geleneksel Anlayış, Öğretim

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler