Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 83
İNDİRME 47
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Bütünleştirilmiş Program Uygulamalarının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyonlarına Etkisi
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Bu araştırma, ilköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı için hazırlanan bütünleştirilmiş program modeli kullanımının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyonlarına etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde orta sosyo-ekonomik düzey bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yarı deneysel yöntemlerden öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmaya 30 deney grubundan, 31 kontrol grubundan olmak üzere toplam 61 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmada sosyal bilgiler, Türkçe, fen bilimleri, görsel sanatlar ve seçmeli halk kültürü dersleri bütünleştirilmiş program yaklaşımına dayalı olarak deney grubunda işlenmiştir. Kontrol grubuna ise mevcut programla dersler işlenmiştir. Araştırmada Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1991; 1993) tarafından geliştirilen Büyüköztürk, Akgün, Karadeniz, Kılıç ve Demirel (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin analizi için SPSS 17.0 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann Whitney U- testi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizine göre, deney grubu öğrencilerinin motivasyon ölçeğinden aldıkları öntest ve sontest puanlarının arasında sontest lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Benzer şekilde kontrol grubu öğrencilerinin motivasyon ölçeğinden aldıkları puanlarda da sontest puanları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarının motivasyon ölçeğinden aldıkları sontest puan ortalamalarının analizinde ise bütünleştirilmiş program modelinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubu öğrencilerine göre motivasyon ölçeği sontest puan ortalamaları bakımından daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Sosyal bilgiler, bütünleştirilmiş program, motivasyon

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler