Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 6
Görüntüleme 150
İndirme 53
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Yıl:  
2014
Özet:

Doğrudan yaşama yönelik ünite ve temalardan oluşan sosyal bilgiler dersi, içerisinde tarih, coğrafya ve yurttaşlık gibi bir çok disiplini barındırmaktadır. Bütünleştirilmiş bir ders olan Sosyal bilgilerin öğretiminin amacına hizmet edebilmesi için öğretim programlarının işlevsel ve yaşama dönük olarak tasarlanması gerekmektedir. Bunun yanında uygulamadaki programın işleyişinin düzenli olarak değerlendirilip, yeniden düzenlenmesi de programın etkililiğini arttırmada önemli bir role sahiptir. Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programına yönelik görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde görev yapan 21 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri açık-uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler; ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programının öğrencilerin günlük hayatta kullanacakları pratik bilgiler kazandırdığını, bazı ünitelere ait kazanımların öğrenci seviyelerinin üstünde olduğunu, ünitelerin içeriğinin öğrenci seviyesine uygun olduğunu ancak öğrenci ders kitabındaki metinlerin öğrenci seviyesine uygun olmadığını, öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan araç-gereçlerin yetersiz olduğunu, geleneksel ölçme-değerlendirme araçlarını (yazılı, sözlü, çoktan seçmeli test gibi) kullandıklarını, dersle ilgili araç-gereçlerin temin edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırma sonunda, bulgulara paralel olarak; ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programının kazanımlarının gözden geçirilip öğrenci gelişim özellikleri, çevre koşulları ve okulların imkânları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi ve sosyal bilgiler ders kitabı ile öğrenci çalışma kitaplarının öğrenci seviyelerine uygun bir şekilde hazırlanmasına yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Bilgiler Öğretimi, Program Değerlendirme, Program Geliştirme, İlkokul Programı.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler