Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 8
Görüntüleme 49
İndirme 32
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Kendini Değerlendirme, Akran Değerlendirme ve Öğretmen Değerlendirmenin Yazılı Sınav Sonuçlarına Etkisi ve Başarı Yordayıcılığı
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Yıl:  
2014
Özet:

Kendini değerlendirme, akran değerlendirme ve öğretmen değerlendirmenin yazılı sınav sonuçlarına etkisi ve başarı yordayıcılığını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırma, nicel türde tek faktörlü yordayıcı korelâsyon araştırması desenindedir. Bu araştırma ile öğrenci başarısını ortaya çıkarmada kullanılan yazılı yoklama sınavlarının puanlamasında işe koşulan öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme yaklaşımlarının not vermeye olan etkisi ve bu yaklaşımlarla yapılan ölçüm sonuçlarının öğrenci başarısını olan yordayıcılık gücünün ne olduğunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır? Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendine değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçları değişmekte midir? 2. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendine değerlendirme yaklaşımları göre ölçme sonuçları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 3. Cinsiyete göre öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendine değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçları değişmekte midir? 4. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendine değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçlarında cinsiyetin etkisi nedir? 5. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendine değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçlarının dönem sonu başarıyı yordama gücü nedir? Araştırma 121 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri geliştirilen yazılı yoklama ara sınav testi ve çoktan seçmeli türde dönem sonu sınavı testi ile elde edilmiştir. Ara sınav testinin hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı 0,97, dönem sonu sınavının hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise K-R21 = 0,78’dir. Verilerin analizinde t-testi, Pearson Correlation, Kendall's tau_b ve Spearman's rho, Cohen’s d ve eta-kare(?2), R, R Square ve F analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre belirlenen alt problemlere ilişkin olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendine değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçları arasındaki fark anlamlıdır. 2. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendine değerlendirme yaklaşımları göre ölçme sonuçları arasında anlamlı yüksek bir ilişki vardır. 3. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendine değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçlarında kızlar lehine anlamlı bir fark vardır. 4. Akran değerlendirme puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık 0,008’nincinsiyete bağlı olduğu ifade edilebilir. Kız ve erkek öğrencilerin akran değerlendirme puanları arasındaki fark ,60 standart sapma kadardır. 5. Öğretmen değerlendirme puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık 0,06’nın cinsiyete bağlı olduğu ifade edilebilir. Kız ve erkek öğrencilerin öğretmen değerlendirme puanları arasındaki fark ,54 standart sapma kadardır. 6. Kendi kendini değerlendirme puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık 0,06’nın cinsiyete bağlı olduğu ifade edilebilir. kız ve erkek öğrencilerin kendi kendini değerlendirme puanları arasındaki fark ,55 standart sapma kadardır. 7. Ara sınav sonuçları ile final başarısı arasında yüksek oranda doğrusal bir ilişki olduğunu söylenemez. 8. Araştırmada üç farklı puanlama yaklaşıma dayalı olarak yapılan ara sınav sonuçlarının final sınavına ilişkin yordayıcılığı akran değerlendirmeyle %23, kendi kendine değerlendirmeyle %24 ve öğretmen değerlendirmesi ile %30 oranında açıkladığı görülmüştür. Araştırma bulgularına göre farklı puanlama tekniklerine dayalı elde edilen ölçüm sonuçları arasında yüksek ilişki olmasına karşın fark anlamlıdır. Ara sınav sonuçları ile final başarısı arasında yüksek oranda doğrusal bir ilişki olduğunu söylenemez. Bu sonuçlara göre kullanılan puanlama yöntemleri arası ilişkinin yüksek olması her bir farklı puanlama tekniğinde de öğrencilerin ara sınav sonuçları arasındaki tutarlığın yüksek olduğunu göstermektedir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olması işe ko

Anahtar Kelimeler:

Akran Değerlendirme, Kendi Kendini Değerlendirme, Öğretmen Değerlendirme, Korelâsyon, Yordama

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler