Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
73

İNDİRME
40

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DİNLEDİKLERİNİ ÖZETLEMEDE HİKÂYE HARİTASI YÖNTEMİNİN ETKİSİ

2018 - Muammer YILMAZ, Şenol ARSLAN - https://doi.org/10.16990/SOBIDER.4222

Özet:Bu araştırmanın amacı ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin dinlediklerini özetlemede hikâye haritası yönteminin etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılı Bartın ili Merkez ilçesi Akçalı İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden deney grubundan 23, kontrol grubundan 23 olmak üzere toplam 46 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubundaki öğrencilere hikâye haritası yöntemiyle, kontrol grubundaki öğrencilere ise mevcut programa uygun olarak özetleme çalışması yaptırılmıştır. Araştırma 6 hafta devam etmiştir. Bu sürenin 2 haftası ön test ve son test çalışmalarına, 4 haftası ise uygulama çalışmalarına ayrılmıştır. Uygulama çalışmaları haftada 2 oturum halinde yapılmıştır. Her oturum 2 ders saatinden oluşturulmuştur. Haftada 4 saat olmak üzere toplam 16 saat uygulama yapılmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Veri elde etmek amacıyla “Özetleme Puanlama Ölçeği” (Özçakmak, 2015) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için ise Shapiro-Wilk, Bağımsız Gruplar t- Testi ve Bağımlı Gruplar t- Testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda: 1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin özetleme becerileri ön test sonuçlarından aldıkları puanlarının aritmetik ortalaması (x=51,67) olarak belirlenmiştir. 2. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin dinlediklerini özetleme ön test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 3. Kontrol grubu öğrencilerinin dinlediklerini özetleme ön test puanlarıyla, son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 4. Deney grubu öğrencilerinin dinlediklerini özetleme ön test puanlarıyla, son test puanları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. 5. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin dinlediklerini özetleme son test puanları arasında deney gurubu öğrencilerinin lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin dinlediklerini özetlemede hikâye haritası yönteminin olumlu yönde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime:Dinleme becerisi, özetleme becerisi, hikâye haritasi yöntemi, öğrenci

Bu Yayına Atıf Yapanlar