Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
21

İNDİRME
14

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İNGİLTERE'DEKİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE KONUŞAN İKİDİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE DİL VE KAVRAM GELİŞİMİNDE DRAMA TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ (NOTTİNGHAM)

2017 - Selcen AYDOGAN - https://doi.org/10.18033/ijla.3708

Özet: Bu araştırmanın amacı, drama temelli eğitim programının Türkçe dil (dinleme ve konuşma becerileri) ve kavram gelişimi (zıt kavramlar) üzerindeki etkilerini İngiltere'deki Türkçe ve İngilizce konuşan ikidilli çocuklar üzerinde incelemektir. Araştırmanın modeli öntest, sontest tek gruplu desen olarak planlanmıştır. Bu araştırma hem nitel hem de nicel bir araştırmadır. Nicel araştırma modeli olarak ise drama eğitim programı sonrası yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. Katılımcılar, İngiltere'de 6-8 yaşları arasında (62-96 aylık) Nottingham bölgesindeki devlet okullara devam eden, Türkçe konuşan anne ve babalara sahip olan toplam 32 (17 kız - 15 erkek) çocuktur. Veri toplama araçları olarak, çocukların Türkçe kelimeleri tanınma düzeyini ölçmek için Peabody Resimli Kelime Konuşma Testi kullanılmıştır. Çocukların zıt kavramları tanıma düzeylerini ölçmek için ise Zıt Kavramlar Testi” kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde, bağımlı gruplar t testi analizi kullanılmıştır. Nicel verilerle ise Dramanın yöntem olarak kullanıldığı eğitim programı uygulandıktan sonra, çocuklarla bire bir görüşmeler yapılarak drama uygulamalarında neler hissettiklerine ilişkin bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Görüşmelerin değerlendirilmelerinde tipolojik analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, çocukların öntest ve sontest puan ortalamaları arasında önemli düzeyde sontest puanları lehine anlamlı düzeyde bir farklılık çıkmıştır. Çocukların drama uygulamaları sonrası sontest puanlarının oldukça yüksek olması uygulanan eğitim programının etkili olduğunu gösterebilir. Ayrıca çocuklar drama kavramına ilişkin olumlu duygu durumlarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelime:İkidillilik, drama, çocuk, dil gelişimi, kavram gelişimi.

Bu Yayına Atıf Yapanlar