Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
70

İNDİRME
6

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DEMIR EKSIKLIĞI ANEMISI NEDENI ILE TEDAVI GÖREN HASTALARIN ENDOSKOPIK TANILARININ DEĞERLENDIRILMESI

2019 - Harun Düğeroğlu,Yasemin Kaya - https://doi.org/10.26559/mersinsbd.410236

Özet:Amaç: Postmenopozal kadınlar ve erkeklerde demir eksikliği anemisininsık nedeni gastrointestinal sistem kaynaklı kronik kayıplardır. Biz bu çalışma ile kliniğimizde demir eksikliği anemisi nedeni ile tedavi gören hastalara yönelik yapılan endoskopik girişimlerin retrospektif olarak bulgularının değerlendirilmesini amaçladık. Yöntem: Kliniğimizde 2013-2017 tarihleri arasında demir eksikliği anemisi tanısı alan ve etiyolojik nedene yönelik yapılan endoskopik girişimlerin sonuçları retrospektif olarak hasta dosyalarından tarandı. Bulgular: Hastanemizde demir eksikliği tanısı konulan postmenopozal kadınlar ve erkeklerden dosya kayıtları tam olan ve etiyolojik nedene yönelik endoskopi yapılan toplam 246 hasta incelenmiştir. Hastaların 148’i (%60.1) kadın, 98’i (%39.9) erkek hastalardı. Hastalarımızın ortalama yaşı 54.7± 12.8 (18- 73) yıldı. Endoskopik inceleme yapılan hastaların %23.9’ü normal olarak değerlendirildi. Endoskopik incelemeleri anormal olan hastaların %21.8’inde eroziv gastrit, %19.2’sinde pangastrit, %9.8’inde antral gastrit, %8.6’inde atrofik pangastrit, %6.8’inde gastrik ülser, %3.2’inde opere mide, %2.7’inde duedonal ülser, %2.1’inde polip, %1.9’unda gastrik tümör olarak kayıtlıydı. Kolonoskopik uygulama yapılan 74 hastanın %28’inde herhangi bir patoloji saptanmazken, %20.2’inde hemoroid, %16.4’ünde polip, %12.2’inde hemoroid+ polip, %6.3’ünde kolon tümörü, %5’inde anjiodisplazi, ayrıca 5 hastamızda anal fissür, 1’er hastada iskemik kolit, divertikül, terminal ileit ve inflamatuvar barsak hastalığı tespit edilmiştir. Üst GİS endoskopisi normal olan, ancak kolonoskopisi normal olmayan hasta sayısı 12 (%16.2) idi. Bunların 8’i (%10.8) erkek, 4’ü (%5.4) kadın hastalardan oluşmaktaydı. Sonuç: Erkeklerde ve postmenopozal kadınlarda demir eksikliği anemisininönemli nedenlerinden birisi olan gastrointestinal kaynaklı kronik kan kayıplarının teşhisinde hem üst GİS endoskopinin hem de alt GİS endoskopinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Hastalara gastroskopi ve kolonoskopinin birlikte yapılması tanı açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelime:Demir eksikliği, anemi, endoskopi

Bu Yayına Atıf Yapanlar