Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 40
İndirme 41
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Vatandaşlık Aktarımı Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri/teachers Opınıons Related To Cıtızeshıp Transmıssıon Approach In Socıal Studıes Educatıon
Yazar:  
Yıl:  
2011
Özet:

Özet Bu araştırmada Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgilerin amacı, içeriği ve yöntemi konusunda öğretmen görüşleri incelenmiştir. Çalışma tarama modelindedir. Çalışmanın örneklemini Kayseri ilinde görev yapan Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kayseri ilinde görev yapan 444 Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak, Barr, Barth ve Shermiss (1978) tarafından geliştirilen ve Kozan (2000)'ın Türkçeye uyarladığı “Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler Eğitimine Yaklaşım Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgilerin, amaç ve içeriğine ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, ancak Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler Yaklaşımının yöntem boyutuna ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin branş, ve mesleki kıdemlerine göre görüşlerinde de anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık Aktarımı, İlköğretim. Abstract This study explores teachers' opinion considering the method, goal, and content of Social Studies Thought as Citizenship Transmission, this study is based on survey model. Samples of this study are composed of social studies teachers and elementary teachers who work in the city of Kayseri. The data were collected by 444 Social Studies teachers and elementary teachers who are currently working in Kayseri. In the research as a total for obtaining Quantitive data “Approaching Social Studies Thought as Citizenship Transmission Subject Scale” which was developed by Barr, Barth and Shermiss (1978) and adopted into Turkish by Ersoy Kozan by used. As a result of the research Social Studies Thought as Citizenship Transmission, teacher opinions related with mission and content don't show significant difference according to sex, but teacher opinions of Social Studies Thought as Citizenship Transmission approach concerned with method size show significant differences according to gender. In addition to this, significant differences were determined in teacher opinions due to their branch and seniority status. Keywords: Social Studies, Citizenship Transmission, Elementary Education.

Anahtar Kelimeler:

Social Studies, Citizenship Transmission, Elementary Education

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler