Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
58

İNDİRME
31

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KADINA YÖNELIK ŞIDDETI TANIMALARINA İLIŞKIN BILGI DÜZEYLERININ BELIRLENMESI

2018 - Pınar KARA,Öznur AKÇAYÜZLÜ,Ali Özcan GÜR,Evşen NAZİK -

Özet:Amaç: Araştırma, aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarının kadına yönelik şiddeti tanımalarına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı kesitsel nitelikteki çalışma, Kasım 2015-Mart 2016 tarihleri arasında Adana’da bir Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 20 Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan ve katılmayı kabul eden 135 kişi (13 hemşire, 66 hekim, 56 ebe) ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek (HEKYŞBTÖ)”; analizinde SPSS 16.0 istatistik paket programı, değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, t testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır.  Bulgular: Sağlık çalışanlarının yaş ortalamasının 45.33±7.69 (en düşük-en yüksek: 26-66), %62.2’sinin kadın ve %90.4’ünün evli olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %48.9’unun hekim, %41.5’inin ebe, %9.6’sının hemşire olduğu, %97’sinin 5 yıldan daha fazla süredir çalıştığı saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının %84.4’ünün mezuniyet öncesi, %83.7’sinin mezuniyet sonrası kadına yönelik şiddet konusunda eğitim almadığı bulunmuştur. Katılımcıların %72.6’sının iş yaşamında kadına yönelik şiddet olgusu ile karşılaştığı, %55.1’inin ilgili kurumlara rapor etme/yasal süreçte, %24.5’inin öykü almada zorlandığı saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının HEKYŞBTÖ toplam puan ortalaması 19.06±3.68, fiziksel belirtiler alt boyut puan ortalaması 8.07±1.68, duygusal belirtiler alt boyut puan ortalaması 10.99±2.66 olarak belirlenmiştir. HEKYŞBTÖ ile sağlık çalışanlarının sosyo-demografik ve mesleki özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık profesyonellerinin kadına yönelik şiddet belirtilerini tanımalarına ilişkin bilgi düzeylerinin kısmen yeterli olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelime:Şiddet, kadın, hemşire, hekim, ebe

Bu Yayına Atıf Yapanlar