Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 55
İndirme 39
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
The Effects Of Trait Anxiety On The Intention Of Leaving and Burnout Of Restaurant Employees
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Ağırlama sektöründe, işgörenler müşteri deneyimlerinde oldukça önemli bir role sahiptirler. İş stresinin etkileri çalışanların memnuniyetsizliğinde etkili olmakla birlikte, aynı zamanda iş stresi kaygının başlıca nedenidir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı restoran çalışanlarının sahip olduğu sürekli kaygının işten ayrılma niyeti ve tükenmişlik üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Ankara’daki yiyiecek-içecek işletmelerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre araştırmaya katılmayı kabul eden işletmelerde çalışanlardan veriler toplanmış ve geri dönüşümü sağlanabilen 284 anket formu analize dahil edilmiştir. Veri toplama aracı demografik özelliklere ilişkin sorular ile sürekli kaygı, iş tükenmişliği ve işten ayrılma niyeti ölçekleri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Sürekli kaygı, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki basit korelasyon analizi ile test edilmiş ve değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bulgulara göre, sürekli kaygı ile işten ayrılma niyeti arasında önemli düzeyde ve pozitif yönde ilişki olduğu, basit doğrusal regresyon analizine göre ise sürekli kaygının çalışanların işten ayrılma niyeti ve tükenmişlikleri üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, sürekli kaygının genel tükenmişlik ve tükenmişliğin diğer alt boyutlarına kıyasla duygusal tükenmişlik üzerinde daha belirgin bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Sürekli kaygı, iştayrılma niyeti, tükenmişlik, restoranlar, ağırlama sektörü

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler