Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 67
 İndirme 26
 ASOS İndeks 4
 BookCites İndeks 3
Profesyonel Güreşçilerin Cesaret Düzeyleri ve Zihinsel Dayanıklılıklarının İncelenmesi
2018
Yazar:  
Özet:

Amaç: Profesyonel güreşçilerin cesaret düzeyleri ve zihinsel dayanıklılıklarının yaş, spor yılı, millilik, antrenörleri ile çalışma süreleri, ceza alma ve sakatlık geçirme durumlarına göre incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Materyal ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu profesyonel güreş yapan ortalama yaşı 21,43±5,31 olan, 9,19±5,63 spor yaşına sahip 118 profesyonel güreşçi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Sheard, Golby &Wersch (2009) tarafından geliştirilen, Altıntaş ve Koruç (2017) tarafında Türkçe uyarlanarak geçerlik güvenirlik çalışması yapılan Zihinsel dayanıklılık ölçeği Konter ve Johan (2012), tarafından geliştirilen sporda cesaret ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimleyici istatistikler, t testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Güreşçilerin, zihinsel dayanıklılık ölçeği tüm alt boyutlarını doğru kabul ettikleri, sporda cesaret ölçeği alt boyutlarından kararlılık, atılganlık, tehlikeyi göze alma ve özverili olma boyutlarına katıldıkları ancak yetkinlik-ustalık boyutunda ise kararsızlık yaşadıkları belirlenmiştir. Cesaret ölçeği alt boyutları ile zihinsel dayanıklılık ölçeği alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki görülmüştür. Sonuçlar: Profesyonel güreşçilerin, zihinsel dayanıklılıkları ile çesaret düzeylerinin ilişkili olduğu, spor ortamında yaşanılan sakatlıkların zihinsel dayanıklılık ve cesaret düzeyleri üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır    

Anahtar Kelimeler:

Examination Of The Level Courage and Mental Toughness Of Professional Wrestlers
2018
Yazar:  
Özet:

Aim: The purpose of this study is to examine the level of courage and mental toughness of professional wrestlers according to their age, sport year, a national player, working time with their coaches, punishment and disability and the relationship between them. Method and Materials: The study group consisted of 118 professional wrestlers with a mean age of 21.43±5.31 and 9.19±5.63 sports years.  “Mental Toughness Scale” developed by Sheard, Golby &Wersch (2009), the validity and reliability study was conducted by adopting Turkish by Altintas and Koruc (2017) and the “Courage in Sports Scale” developed by Konter and Johan (2012) are used as data collection tool. In the analysis of the data descriptive statistics, t-test, ANOVA and Pearson Correlation analysis were applied. Results: It was determined that wrestlers correctly accepted all sub-dimensions of the Mental Toughness Scale. It was also determined that the wrestlers participated in the subordinate dimensions of Courage in Sports Scale in terms of determination, assertiveness, dangerousness and self-sacrifice but they experienced instability in the competence-mastery dimension. There was a significant positive correlation between the courage in sports scale subscales and the mental toughness scale subscales. Conclusion: It has been concluded that the mental toughgness and courage levels of professional wrestlers are related, and that the injuries experienced in sports environment have a negative effect on the level of mental toughness and courage.    

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler