Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 84
İNDİRME 52
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Ondokuz Mayis Üni̇versi̇tesi̇ Hemşi̇reli̇k Son Sinif Öğrenci̇leri̇nde Profesyonelli̇ği̇n Beli̇rlenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin hemşirelikte profesyonelliklerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma örneklemini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4.sınıfta okuyan Şubat-Mayıs 2015 tarihinde okula devam eden ve çalışmaya katılmayı gönüllü kabul eden 79 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, literatür ışığında hazırlanan sosyo-demografik veri formu ve ‘Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 20 paket programı ile, yüzdelik hesapları, Kruskall Walls, Mann Whitney-U testleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerin MPTE’den aldıkları puan ortalaması 132.89±16.03 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin, sosyo-demografik özelliklerden cinsiyet, mezuniyet sonrası hemşirelik yapmayı düşünme durumu, hemşireliğe ilişkin özel bir alana ilgi duyma duru ile MPTE’den aldıkları puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Araştırmamızda hemşirelik mesleğini sevme, akademik kariyer düşünme ve hemşireliğe özel bir ilgi alanı bulunan öğrencilerin profesyonel tutumlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler