Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
54

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÇALIŞANLARIN İŞE GÖMÜLMÜŞLÜKLERININ ÖNCÜL VE SONUÇLARINI BELIRLEMEYE YÖNELIK KURAMSAL BIR İNCELEME

2017 - Yılmaz AKGÜNDÜZ,Sabahat Ceylin ŞANLI,Gaye KIZILCALIOĞLU -

Özet: İşe gömülmüşlük çalışanların işte kalmak için kararlarına etki eden genel faktörleri ifade etmektedir ve özellikle çalışanların neden kaldıklarıyla ilgilidir. Eğer bir işgören işinden ayrıldığında birçok kişisel kayba uğruyorsa, işgörenin işe gömülmüşlüğü yüksek olmakta ve bu durum onun işine daha çok bağlanarak çalışmasını sağlayıp işinden ayrılmasını güçleştirici bir etki yaratmaktadır. İşe gömülmüşlük kavramının ilişki, uyum ve fedakarlık olmak üzere üç önemli boyutu vardır. Bu üç boyutun her biri örgütsel ve toplumsal olmak üzere iki ayrı alt boyuta sahiptir. Örgütsel gömülmüşlük bireyin çalıştığı örgüte nasıl bağlı kaldığı ile ilgiliyken; toplumsal gömülmüşlük bireyin kendi topluluğuna nasıl bağlı kaldığıyla ilişkilidir. Bu altı ayrı faktörün etkileri insanlar, iş veya koşullar ya da bireyin yaşı veya örgütün büyüklüğü gibi durumların arasında değişebilir. İşe gömülmüşlüğü yüksek olan çalışanların örgütle ilişkileri daha fazla, uyumları daha iyi ve gönüllü işten ayrılmaları durumunda kaybedeceklerine ilişkin anlayışları tamdır. Türkiye’de işsizlik resmi olarak %12’nin üzerindedir. Bu nedenle alternatif iş fırsatlarının düşük olduğu sektörlerde çalışanların işe gömülmüşlüğü bir zorunluluk olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle işgören devir hızının yüksek olduğu sezonluk olarak faaliyet gösteren turizm işletmeleri daha fazla ortaya çıkabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, örgütsel davranış alanında yeni bir değişken olarak kabul edilen işe gömülmüşlük kavramını, ilişkili olduğu diğer değişkenlerle birlikte irdelemektedir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanyazın Şubat 2017 döneminde “işe gömülmüşlük” ve “job embeddedness” anahtar kelimeleri esas alınarak taranmıştır. Araştırmanın ilk bölümünde işe gömülmüşlük alt boyutları itibariyle kuramsal olarak açıklanmıştır. İkinci bölümünde ise işe gömülmüşlük değişkeninin hangi değişkenlerle ilişkili olduğu yapılan amprik araştırmalara bağlı olarak özetlenmiştir. Sonuç bölümünde ise gelecekte yapılacak çalışmalarda işe gömülmüşlüğün ilişkilendirilebileceği değişkenler turizm alanyazını özelinde gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur.

Anahtar Kelime:işe gömülmüşlük, örgütsel davranış, kuram

Bu Yayına Atıf Yapanlar