Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 79
SESLİ DİNLEME 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Klinik Uygulamaya Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Amaç: Bu araştırma Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerinin, klinik uygulama öncesi ve sonrasında durumluk-sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini bir Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü birinci sınıfta okuyan, Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar dersini ilk kez alan 99 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan öğrenci tanıtım formu ve klinik uygulama öncesi ve sonrasında kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger ve arkadaşları (1970) tarafından geliştirilen, Öner ve Le Compte (1983) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 15.00 istatistik programında yüzdelik, aritmetik ortalama, Wilcoxon Signed Ranks Test, Mann Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi ile yapılmıştır. Araştırmanın Etik Yönü: Araştırma ilgili Sağlık Yüksekokulu müdürlüğünden yazılı izin alınarak yapılmıştır. Veri toplama araçları uygulanmadan önce, öğrencilere araştırmanın amacı ile ilgili açıklama yapılarak sözlü onamları alınmıştır. Bulgular: Çalışmada öğrencilerin yaş ortalaması 19.38±1.07 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %65.7’si kadın, %75.8’inin bölüme isteyerek geldiği, %73.7’sinin okulu üniversite sınavına ilk girdikleri yılda kazandıkları, %81.8’inin mezun olduktan sonra hemşirelik mesleğini yapmayı planladıkları, %75.8’inin hemşirelik mesleğinin imajını orta düzeyde değerlendirdikleri belirlenmiştir. Öğrenciler (%77.8) ailelerinin gelir düzeyini orta düzeyde ve (%62.6) kendi gelir düzeylerini yeterli olarak gördükleri belirlenmiştir. Öğrencilerin yarısından fazlasının (%65.7) herhangi bir sosyal aktivitesi bulunmamaktadır. Öğrencilerin klinik uygulama öncesi ve sonrası durumluk kaygı puanı ortalaması sırasıyla 40.17±4.95, 41.03±5.46, sürekli kaygı puanı ortalaması 45.82±5.55, 45.37±5.66 olarak saptanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin durumluk kaygı düzeyleri klinik uygulamanın sonunda artarken; sürekli kaygı düzeylerinde değişme belirlenmemiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin klinik uygulama öncesi ve sonrası durumluk-sürekli kaygı düzeyleri arasında ( p>0.05) anlamlı fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler:

Kaygı, Klinik Uygulama, Hemşirelik Öğrencisi.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler