Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 47
İndirme 27
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İlköğretim Birinci Kademe (1. 5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2012
Özet:

Bu araştırma, ilköğretim birinci kademe programlarının öğrencilerin yansıtıcı düşünmelerini geliştirmeye etkisine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel olan çalışmada tarama yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma, Elazığ ilinde görev yapan 644 sınıf öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan 47 maddelik ölçek yoluyla elde edilen verilerin çözümlenmesinde t-testi, varyans analizi, Scheffe testi, KWH ve MWU teknikleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, ilköğretim programlarının öğrencilerin yansıtıcı düşünmelerini geliştirmedeki etkisine yönelik öğretmen görüşlerinin genel olarak olumlu yönde olduğu görülmüştür. Çalışmada öğretmenlerin, ilköğretim birinci kademe programlarının öğrencilerin yansıtıcı düşünmelerini geliştirmedeki etkisine yönelik görüşlere katılma düzeylerinin cinsiyetlerine, mesleki kıdemlerine, okuttukları sınıf düzeyine, sınıflarındaki öğrenci sayısına göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmiştir. Araştırmanınönemli sonuçlarından biri, öğretmen görüşlerine göre, sınıflardaki öğrenci sayısı fazlalığının sınıf ortamında yansıtıcı düşünmenin geliştirilmesini engellediği bulgusudur. Bu nedenle, dersler daha az sayıda öğrenci içeren sınıflarda yürütülmeli ve ilköğretimin ilk sınıflarından itibaren öğrencilere yönelik yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirici etkinlikler yaptırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

ilköğretim programları, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, yansıtıcı düşünme

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler