Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
29

İNDİRME
26

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SPOR BILIMLERI FAKÜLTELERI ANTRENÖRLÜK ÖĞRENCILERININ OTANTIK LIDERLIKLERININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞILIMLERI VE DUYARLI SEVGI BECERILERI AÇISINDAN İNCELENMESI

2017 - Çiğdem Öner - https://doi.org/10.25307/jssr.328103

Özet:Bu çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakülteleri Antrenörlük Lisans öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile duyarlı sevgi becerilerinin otantik liderlik davranışlarını yordayıp yordamadığının incelenmesidir. İlişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, ulaşılabilir Spor Bilimleri Fakülteleri Antrenörlük Bölümleri Lisans öğrencisi 354 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın değişkenlerinin analizinde Otantik Liderlik Ölçeği (Walumbwa ve ark., 2008), Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği (Diker Coşkun, 2009) ve Duyarlı Sevgi Ölçeği (Sprecher ve Fehr, 2005) kullanılmıştır. İstatistiki analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programından yararlanılmış, veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma,düşük-en yüksek değer, ortanca, frekans, oran) yanı sıra normal dağılım göstermeyen nicel verilerin iki grup karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, ölçekler arası ilişkilerin değerlendirilmesinde Spearman korelasyon analizi, çok değişkenli analizlerin değerlendirilmesinde Lineer Regresyon Analizi’nden yararlanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 ve 0.01 olarak alınmıştır. Ölçekler arası ilişkilerin “Korelasyon Analizi” ile incelenmesi sonucunda, Otantik Liderlik Ölçeği toplam puanı ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği toplam puanı arasında %25,7 düzeyinde (r:0,257; p=0,001; p<0.01), Otantik Liderlik Ölçeği toplam puanı ile Duyarlı Sevgi Ölçeği toplam puanı arasında %28,3 düzeyinde (r:0,283; p=0,001; p<0.01) ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri toplam puanı ile Duyarlı Sevgi Ölçeği toplam puanı arasında %29,8 düzeyinde (r:0,298; p=0,001; p<0.01) pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Yapılan regresyon analizlerinde, otantik liderlik düzeyi toplam puanı üzerine Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeğinin motivasyon ve öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk alt boyut puanları ve Duyarlı Sevgi Ölçeği toplam puanının etkileri anlamlı bulunmuştur, farklı bir deyişle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği alt boyutları olan “motivasyon” ve “öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk” ile duyarlı sevgi toplam puanının otantik liderlik düzeyinin yordayıcısı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelime:Spor ve Egzersiz Psikolojisi, Antrenörlük, Otantik Liderlik, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri, Duyarlı Sevgi

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.