Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
80

İNDİRME
36

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
PSIKOLOJI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERI ILE TARIH VE EDEBIYAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERI ARASINDA RUHSAL BOZUKLUKLARA İLIŞKIN TUTUM VE İNANÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

2019 - Elmas Merve MALAS,İsmet KIRPINAR -

Özet:Çalışmada psikoloji eğitiminin ve ruhsal bozukluklara karşı tutumların ilişkisini tespit etmek amacıyla, üniversitede okumakta olan Psikoloji bölümü ile Edebiyat ve Tarih bölümü son sınıf öğrencileri arasında ruhsal bozukluklara ilişkin tutum ve inançların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde okumakta olan Grup 1/Psikoloji (55) ve Grup 2/Edebiyat ve Tarih (47) bölümü son sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 102 gönüllü öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilere demografik bilgilerinin yanı sıra yazılı olarak verilen iki farklı olguyu göz önünde bulundurarak ayrı ayrı Sosyal Mesafe Ölçeği (SMÖ) (Arkar, 1991) ve ayrıca Türkçe’ye Bilge ve Çam (2008) tarafından uyarlanan Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ) (Bilge ve Çam, 2008) doldurmaları istendi. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma,alt veüst değerler) ve karşılaştırma istatistik (t testi) yöntemleri kullanıldı. OKB olgusunun bulunduğu Olgu 1’e göre grupların SMÖ puanları karşılaştırıldığında birinci grubun test puan ortalamaları (x̄=55,41) ile ikinci grubun (tarih-edebiyat) test puan ortalamaları (x̄=62,46) arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlendi (p<0.05). Ayrıca ikinci grubun (tarih-edebiyat) RHYİÖ puanları daha yüksek bulundu ve gruplar arasında anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0,001). RHYİÖ ölçeğine ait olan alt ölçek karşılaştırıldığında ikinci grubun tehlikelilik ve çaresizlik alt ölçek puanları (tarih-edebiyat) daha yüksek bulundu ve gruplar arasında anlamlı fark olduğu görüldü (p<0,001), ancak grupların utanma alt ölçeği puanları arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Şizofreni hikâyesi olan Olgu 2’ye göre grupların SMÖ puanları arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Her iki grupta da SMÖ puanları olgular arasında karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark vardı (p<0,001). Bulgular hem psikoloji ve hem de edebiyat-tarih bölümü öğrencilerinin şizofreni hastalığına karşı olumsuz tutumlara sahip olduklarını ve sosyal mesafe koyduklarını göstermiştir. Ancak OKB hastalığına karşı yalnızca edebiyat-tarih öğrencilerinin olumsuz tutuma sahip oldukları bulunmuştur.

Anahtar Kelime:Ruhsal Bozukluk, Tutum, Sosyal Mesafe, İnanç, şizofreni, obsesif-kompulsif bozukluk

Bu Yayına Atıf Yapanlar