Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 82
 İndirme 30
 ASOS İndeks 4
Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İ̇lişkinin İ̇ncelenmesi
2019
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın temel amacı; spor bilimleri fakültesindeki sporcu öğrencilerin kendinle konuşma ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesidir. Çalışmaya Akdeniz ve Gazi Üniversitelerinin Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim görmekte olan rastgele yöntemle seçilmiş 198 sporcu öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 86’sı kadın (43,4), 112’si erkektir (%56,6). Araştırma amacına yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile sosyo-demografik değişkenlere ait bilgiler toplanmıştır.Araştırmanın amacına doğrultusunda; Sheard, Golby ve Van Wersch (2009) tarafından geliştirilmiş olan ve Türkçe uyarlaması Altıntaş (2015) tarafından yapılmış olan “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” ile  Zervas, Stavrouve Psychountaki (2007)tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Engür (2011) tarafından yapılmış olan “Kendinle Konuşma Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Kendinle konuşma alt boyutları olan motivasyonel kendinle konuşma ve bilişsel kendinle konuşmanın,  zihinsel dayanıklılık alt boyutlarından,  güven alt boyutu, devamlılık alt boyutu ve kontrol alt boyutlarının birer yordayıcısı olup olmadığı çoklu regresyon analizi (aşamalı) ile test edilmiştir. Zihinsel dayanıklılık ile kendinle konuşma alt boyutları arasındaki ilişki ise Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler de anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak kabul edilmiş ve analizler de SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır.  Bu araştırmanın sonucunda, motivasyonel kendinle konuşma altboyutu ile zihinsel dayanıklılık düzeyi arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki saptanırken, bilişsel kendinle konuşma altboyutu ile zihinsel dayanıklılık düzeyi arasında pozitif yönlü orta şiddetli bir ilişki saptanmıştır. Motivasyonel kendinle konuşma alt boyutunun zihinsel dayanıklılığın devamlılık alt boyutuna etki boyutunun manidar olduğu ve bilişsel kendinle konuşmanın ise zihinsel dayanıklılığın güven alt boyutuna etki boyutunun manidar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler